Zaštita podataka

GU-Građevinski okovi d.o.o. (Gretsch­-Unitas), Donja Gol­u­nija bb., 72230 Žepče, vrlo ozbiljno shvata zaštitu ličnih podataka svojih kupaca i zai­n­teresovanih osoba i prid­ržava se pravila zakona o zaštiti podataka. Prikupljeni podaci se ni u kom slučaju ne pro­daju.

Sljedeća izjava daje pre­gled načina na koji gru­pacija Gretsch­-Unitas garan­tuje odnosnu zaštitu i koje vrste podataka prikuplja u koje svrhe; korisnik uz to izjavljuje da je sag­lasan sa neophodnom primjenom podataka i da su mu pružene informacije o njegovim pravima.

1.   Lični podaci
Lični podaci su pojedi­načne informacije o ličnim ili mate­rijalnim odno­sima određene fizičke osobe ili fizičke osobe koju je moguće odrediti. Tu spa­daju informacije, kao npr. ime, adresa, tele­fonski broj i datum rođenja. Informacije, koje se ne dovode u direktnu vezu sa stvarnim iden­ti­tetom neke osobe – kao npr. posjećene inter­netske stra­nice ili broj korisnika neke stra­nice – nisu lični podaci.

2.    Odgo­vorna insti­tucija
Odgo­vorna insti­tucija u smislu zakona o zaštiti podataka je predu­zeće GU-Građevinski okovi d.o.o., Donja Gol­u­nija bb., 72230 Žepče.

3.    Sigur­nost podataka
Gru­pacija Gretsch­-Unitas preduzima sve pot­rebne tehničke i orga­niza­cijske sigur­nosne mjere za zaštitu ličnih podataka od gubitka i zloupot­rebe. Podaci se memo­rišu u sigurnom radnom okruženju i nisu dostupni javnosti.

Povjerljive informacije se kodi­raju pomoću SSL-cer­ti­fikata i prenose pro­tokolom HTTPS.

4.    Ob­rada podataka, sag­lasnost sa koriš­tenjem
Kada korisnici posjećuju inter­netsku stra­nicu www.g-u.com, inter­netski serveri gru­pacije Gretsch­-Unitas radi sigur­nosti sis­tema privre­meno stan­dardno memo­rišu sljedeće informacije:

 • podatke o povezivanju računara koje vrši upit (IP-adresu),
 • podatke o prepoz­navanju koriš­tenog tipa pre­g­led­nika i pogonskog sis­tema,
 • inter­netske stra­nice koje korisnici posjećuju kod gru­pacije Gretsch­-Unitas,
 • datum i trajanje posjeta

Lični podaci izvan tih okvira, kao što su ime, adresa, tele­fonski broj ili adresa e-pošte se ne regi­s­truju, osim ako ih korisnik nije dob­ro­voljno unio npr. u okviru regi­s­tracije, ankete, nagradne igre, radi pro­vođenja ugo­vora ili upita o informacijama. Gru­pacija Gretsch­-Unitas regi­s­trovane podatke ne može automatski povezati sa određenim osobama. Ne vrši se spajanje tih podataka sa drugim izvo­rima podataka, a podaci se brišu nakon sta­tističke analize.

Gru­pacija Gretsch­-Unitas dodatno regi­s­truje i memo­riše sve informacije koje korisnici unose na inter­netskoj stra­nici ili na neki drugi način pro­s­lijede gru­paciji Gretsch­-Unitas. To su na primjer sljedeći podaci:

 • podaci iz ponude
 • podaci iz narudžbe
 • podaci iz kalku­lacije
 • i opšti podaci

Lični podaci koje su korisnici stavili na ras­po­laganje gru­pacija Gretsch­-Unitas isključivo koristi u svrhu tehničke admi­ni­s­tracije inter­netskih stra­nica i za ispunjavanje želja i zahtjeva korisnika, dakle u pravilu za pri­premu i izvođenje ugo­vora, realiza­ciju ispo­ruka i usluga, vršenje plaćanja i pot­rebna ispi­tivanja, kao i olakšavanje naručivanja, odnosno rezervisanja vođenjem korisničkog računa ili za odgova­ranje na upite.

Gru­pacija Gretsch­-Unitas informacije koristi i za poboljšanje stra­nice www.g-u.com, sprječavanje ili otkrivanje zloupot­rebe i prevare ili za omogućavanje trećim osobama vršenje tehničkih, logističkih ili drugih usluga za Gretsch­-Unitas.

Gru­pacija Gretsch­-Unitas je ovlaš­tena za prikupljanje, obradu, memo­risanje i koriš­tenje nave­denih podataka u nave­dene svrhe i u svoje vlas­tite svrhe. Korisnik za to izričito daje svoju sag­lasnost, koja se pro­tokoliše u gru­paciji Gretsch­-Unitas. Gru­pacija Gretsch­-Unitas je ovlaš­tena i da u vezi sa koriš­tenjem stra­nice www.g-u.com i u slučaju inter­netskog naručivanja kon­tak­tira sa korisnicima putem e-pošte; korisnik je sag­lasan sa tim.

Gru­pacija Gretsch­-Unitas te podatke koristi i za ankete vezane za pro­izvode i u marke­tinške svrhe, samo ako je korisnik pre­thodno dao svoju sag­lasnost, odnosno ako nije uložen prigovor - ako je to predviđeno zakonskim odredbama.

Pro­sljeđivanje ili dru­gačija predaja ličnih podataka trećim osobama se vrši samo u sljedećem okviru:

 • ako je pro­sljeđivanje neophodno u svrhu ispunjavanja ugo­vora
 • ako je korisnik dao izričitu sag­lasnost

Anonimiz­i­rane podatke (kod kojih nije moguće povezivanje sa određenom osobom) Gretsch­-Unitas smije sta­tistički analiz­i­rati i pro­sljeđivati trećim osobama.

5.    Opoziv sag­lasnosti, brisanje podataka
Korisnik u svakom tre­nutku može opozvati svoju sag­lasnost po pitanju memo­risanja njegovih ličnih podataka ili zatražiti obavijest o podacima koji su o njemu memo­ri­sani kod gru­pacije Gretsch­-Unitas. Za to je dovoljno poslati poruku e-pošte gru­paciji Gretsch­-Unitas: info(at)g-u.ba. U slučaju opo­ziva sag­lasnosti za memo­risanje i obradu ličnih podataka korisnik više ne može neo­gra­ničeno koristiti stra­nicu www.g-u.com.

Brisanje ličnih podataka se vrši:

 • ako korisnik opozove svoju sag­lasnost za memo­risanje,
 • ako podaci više nisu pot­rebni u svrhe radi koje su memo­ri­sani ili
 • ako njihovo memo­risanje nije dozvoljeno iz drugih zakonskih razloga.


6.    Ko­lačići
Inter­netska stra­nica www.g-u.com na više mjesta primjenjuje „kolačiće". Svrha kolačića je da se ponuda učini bližom korisnicima, efikasnijom i sigur­nijom. Kolačići su male tek­stualne datoteke koje omogućuju ponovno prepoz­navanje korisnika. Odlažu se na korisnikov računar, a memo­riše ih njegov pre­g­lednik. Većina kolačića koje koristi gru­pacija Gretsch­-Unitas su takozvani „sesijski kolačići". Ova vrsta kolačića se automatski briše nakon posjete.

Uz njih gru­pacija Gretsch­-Unitas koristi i „trajne kolačiće" kako bi zadržala informacije o korisnicima koji ponavljano posjećuju inter­netsku stra­nicu. Na taj način se postiže optimalno vođenje korisnika i korisnicima se pri novoj posjeti nudi što raz­novrsnija inter­netska stra­nica i novi sadržaji, ako su dostupni. Sadržaj trajnog kolačića se ogra­ničava na iden­ti­fika­cijski broj. Ne memo­rišu se ime, IP-adresa, itd.

Ponudu je moguće koristiti i bez kolačića. Korisnici u svom pre­g­led­niku imaju mogućnost deak­tivacije memo­risanja kolačića, njihovog ogra­ničavanja na određene inter­netske stra­nice ili podešavanja pre­g­led­nika tako da ih obavijesti o slanju kolačića. Korisnici imaju i mogućnost brisanja kolačića sa tvrdog diska. U tom slučaju je međutim moguć samo ogra­ničen prikaz stra­nice i ogra­ničeno vođenje korisnika.

8.    Pravo na obaviješ­tenost
Prema njemačkom Saveznom zakonu o zaštiti podataka korisnik ima pravo da u svakom tre­nutku dobije bes­platan uvid u lične podatke koji su o njemu memo­ri­sani kod vlasnika/kon­ce­sionara, kao i da dobije informaciju o njihovom porijeklu i pri­maocu i svrsi memo­risanja. Korisnik uz to ima i pravo na ispravljanje, blo­ki­ranje ili brisanje svojih podataka. Obavješ­ta­vanje se vrši u pisanom obliku. Upite za obavijesti je pot­rebno u pisanom obliku poslati na adresu GU-Građevinski okovi d.o.o., Donja Gol­u­nija bb., 72230 Žepče uz priloženu kopiju lične karte.

9.    Os­tale informacije
Korisniku je poz­nato da prema aktuelnom stanju tehnike još nije moguća garancija savršene zaš­tite podataka pri prenosu podataka putem inter­neta. Korisnik se u tom pog­ledu sam brine za sigur­nost podataka, koje stavlja na internet.

Gru­paciji Gretsch­-Unitas je povjerenje korisnika od velike važnosti. Zbog toga je gru­pacija Gretsch­-Unitas spremna pre­dočiti informacije o obradi ličnih podataka. U slučaju pitanja koja nisu objašnjena u ovoj izjavi o zaštiti podataka ili ako kao korisnik želite detaljnije informacije o nekoj tački, u svakom se tre­nutku možete obra­titi na sljedeću adresu e-pošte: info(at)g-u.ba.