And­me­kaitse

Firma G-U BKS Estonia OÜ (Gretsch­-Unitas), Seljaku 4, Laagri, Saue vald, 76401 Harjumaa, suhtub väga tõsi­selt kli­en­tide ja huvi­liste isikuand­mete kai­ts­mi­sesse ja järgib and­me­kai­ts­e­se­aduse ree­gleid. Mingil juhul ei müüda kogutud and­meid edasi.

Jär­gnev selgitus annab ülevaate, kuidas Gretsch­-Unitas tagab and­mete turvali­sust ning missugu­seid and­meid mil­lisel ees­märgil kogutakse; lisaks küsi­takse kasutaja nõu­solekut and­mete kasut­ami­seks ning tutvu­statakse tema õigusi.

1.    Isikuandmed
Isikuandmed on üksikasjalikud andmed isik­like või fakti­liste asjao­lude kohta teatud kindla ja kindlaksmää­ra­tava isiku kohta. Selle alla kuulub näiteks sel­line info nagu nimi, aadress, tele­fon­in­umber ja sün­nikuupäev. Andmed, mis pole seotud isiku tegeliku iden­ti­tee­diga – nagu näiteks küla­s­tatud veebil­ehed või saidi kasutajate arv –, ei ole isikuandmed.

2.    Vastutav osapool
And­me­kai­ts­e­se­aduse ees vastutav osapool on G-U BKS Estonia OÜ (Gretsch­-Unitas), Seljaku 4, Laagri, Saue vald, 76401 Harjumaa.

3.    And­mete turvalisus
Gretsch­-Unitas võtab tarvitusele kõik vajalikud tehnilised ja orga­ni­satoorsed turvali­sus­meetmed, kai­tsmaks isikuand­meid kaotsimineku ja kuri­tarvit­amise eest. Andmed salve­statakse turvalises tegevuskes­kkonnas, mis pole avalikult ligi­pää­setav.

Tundlikud andmed eda­s­tatakse võimaluse korral SSL-ser­ti­fikaa­diga kodee­ritult HTTPS-pro­tokolli kaudu.

4.    And­mete töötlemine, nõu­solek and­mete kasut­ami­sega
Kui kasutajad küla­s­tavad vee­bi­saiti www.g-u.com või www.g-u.ee besu­chen, salve­s­tavad kõik ettevõtte Gretsch­-Unitas vee­bi­serverid süs­teemi turvali­suse huvides aju­ti­selt

 • päringu esi­tanud arvuti ühendusandmed (IP-aadressi),
 • kasuta­tava brau­seri ja ope­rat­sioo­nisüs­teemi tüübi iden­ti­fit­s­ee­rimisandmed,
 • Gretsch­-Unitase vee­bi­saidil kasutajate küla­s­tatud lehed,
 • külastuse kuupäeva ja kes­tuse

Täi­endavaid isikuand­meid, nagu nimi, aadress, tele­fon­in­umber või E-posti aadress, ei koguta, kui kasutajad ei esita neid and­meid vabataht­likult, näiteks regi­streer­umise, küsitluse, hin­na­pakkumise, lepingu sõlmimise või inf­o­päringu raames. Automaatselt kogu­t­a­vaid and­meid ei saa Gretsch­-Unitas konkreetse isikuga seo­stada. Neid and­meid ei seo­stata muude and­me­allika­tega, lisaks kus­tutatakse andmed pärast sta­ti­sti­list analüüsi.

Peale selle kogub ja salve­stab Gretsch­-Unitas kõiki and­meid, mida kasutajad vee­bi­saidil sis­e­s­tavad või muul moel ettevõt­tele Gretsch­-Unitas esi­tavad. Sellised andmed on näiteks:

 • pakkumise andmed
 • tellimisandmed
 • kalku­lat­sioo­ni­andmed
 • ja üldist laadi andmed

Kasutajate poolt esi­tatud isikuand­meid kasutab Gretsch­-Unitas üksnes vee­bi­saitide tehnili­seks hal­dami­seks ning kasutajate soovide ja nõudmiste täitmi­seks, seega reeg­lina lepin­gute ettevalmi­stami­seks ja täitmi­seks, too­dete ja tee­nuste pakkumi­seks, mak­sete töötlemi­seks ning vajalike kontrollide läbiviimi­seks; samuti tellimise hõlbu­stami­seks kasutajakonto loomise teel või põringule vastami­seks.

Gretsch­-Unitas kasutab and­meid ka selleks, et täiu­stada vee­bi­saite www.g-u.com või www.g-u.ee zu, ennetada või palja­stada kuri­tarvit­amist ja pet­tusi või võimaldada kolman­datel osapooltel osutada tehnilisi, logi­stilisi või muud laadi tee­nu­seid.

Ettevõttel Gretsch­-Unitas on õigus koguda, töödelda, salve­stada nime­tatud and­meid nime­tatud ees­märkidel ning kasutada neid oma­enda ees­märkidel. Kasutaja annab selleks oma selgesõ­nalise nõu­soleku, mille Gretsch­-Unitas regi­streerib. Lisaks on ettevõttel Gretsch­-Unitas õigus kasutaja­tega e-posti teel ühendust võtta seoses saidi www.g-u.com või www.g-u.ee kasut­ami­sega ning online-tellimu­stega; kasutaja annab selleks oma nõu­soleku.

Ainult siis, kui kasutaja on eel­nevalt andnud oma nõu­soleku või kui – seaduses säte­statud pii­rides – pole esi­tatud vastuväiteid, kasutab Gretsch­-Unitas neid and­meid ka tootega seotud küsitluste jaoks ja turundu­sees­märkidel.

Isikuand­mete edasi­andmine või muul moel eda­stamine kolman­da­tele osapooltele toimub ainult allpool kirjel­datud tingimustel:

 • kui edasi­andmine on vajalik lepingu täitmise jaoks
 • kui kasutaja on sellega selgesõ­nali­selt nõustunud

Anonüüm­seid and­meid (mida pole võimalik seo­stada mõne konkreetse isikuga) võib Gretsch­-Unitas sta­ti­sti­listel ees­märkidel analüüsida ja ka kolman­da­tele osapooltele edasi anda.

5.    Nõu­soleku tühi­stamine, and­mete kus­tut­amine
Kasutaja võib igal ajal oma isikuand­mete salve­stamise nõu­soleku tühi­stada või nõuda ettevõt­telt Gretsch­-Unitas salve­statud and­mete parandamist. Selleks piisab e-kirja saatmi­sest ettevõt­tele Gretsch­-Unitas: info@gubkses­tonia.ee. Isikuand­mete salve­stamise ja töötlemise nõu­soleku tühi­stamise korral ei saa kasutaja enam pii­ra­matult kasutada veebilehti www.g-u.com ja www.g-u.ee.

Isikuandmed kus­tutatakse järgmistel juhtudel:

 • kui kasutaja tühi­stab oma and­mete salve­stamise nõu­soleku,
 • kui and­meid pole enam tarvis selle ees­märgi saavut­ami­seks, mille pärast neid salve­stati, või
 • kui and­mete salve­stamine osutub muude seadu­sest tulenevate põhjuste tõttu lubamatuks.


6.    Küp­sised
Inter­ne­ti­sait www.g-u.ee ja www.g-u.com kasutab mit­metes kohtades "küp­si­seid". Küp­si­seid kasutatakse selleks, et muuta veebilehte kasutajasõbralikumaks, efektiivse­maks ja turvali­se­maks. Küp­sised on väik­esed tek­sti­failid, mis võimaldavad kasutajat uuesti ära tunda. Need talle­tatakse brau­seri poolt kasutaja arvu­tisse. Enamik ettevõtte Gretsch­-Unitas kasuta­ta­va­test küp­si­sest on niinime­tatud "seansiküp­sised". Need kus­tutatakse automaatselt pärast vee­bi­saidi külastuse lõppu.

Lisaks kasutab Gretsch­-Unitas "püsiküp­si­seid", et salve­stada informat­siooni kasutajate kohta, kes küla­s­tavad vee­bi­saiti korduvalt. Nii saavutatakse optimaalne kasutajate juhtimine ning kasutaja­tele pakutakse korduvkülastuse ajal võimalikult vaheldusrikast vee­bi­saiti ja ole­ma­solu korral ka uut sisu. Püsiküp­sise siu piirdub iden­ti­fit­s­ee­rimisn­umb­riga. Nime, IP-aadressi jne ei salve­stata.

Vee­bi­saidi kasut­amine on võimalik ka ilma küp­sis­teta. Kasutajad võivad küp­siste salve­stamise oma brau­seris deak­tivee­rida, lubada salve­stamise ainult teatud vee­bi­saitide jaoks või seadi­stada oma brau­seri selli­selt, et neid teavi­tatakse küp­sise saa­bumise korral. Samuti võivad kasutajad küp­sised kõva­ket­talt kus­tutada. Sellisel juhul on aga võimalik üksnes pii­ratud vee­bi­saidi esi­tusviis ja kasutaja juhtimine.

8.    Õigus informat­sioo­nile
Saksa and­me­kai­ts­e­se­aduse järgi on kasutajal igal ajal õigus vaa­data oma isikuand­meid, mida veebilehe pakkuja on tema kohta salve­stanud, ning saada infot and­mete päri­tolu, töötlejate ja salve­stamise ees­märgi kohta. Lisaks on kasutajal õigus oma and­meid kor­rigee­rida, blokee­rida või kus­tutada. Infot antakse kirjalikul kujul. Inf­o­päring tuleb saata koos isikut tõendava doku­mendi koo­piaga kirjalikult ettevõt­tele G-U BKS Estonia OÜ (Gretsch­-Unitas), Seljaku 4, Laagri, Saue vald, 76401 Harjumaa.

9.    Li­sainfo
Kasutaja on teadlik sel­lest, etand­mete eda­stamisel inter­netis ei saa prae­guse tehno­loogia seisuga tagada täielikku and­me­kai­tset. Kasutaja peab seetõttu ise hoolt kandma tema poolt inter­neti kaudu esi­tatud and­mete turvali­suse eest.

Gretsch­-Unitas hindab kõrgelt oma kli­en­tide usal­dust. Seetõttu on Gretsch­-Unitas meelsasti valmis vastama isikuand­mete töötlemi­sega seotud küsimus­tele. Kui teil tekib küsimusi, millele käe­solev isikuand­mete kaitse ees­kiri ei vasta, või kui soovite mõne punkti kohta saada üksikasjalikumat teavet, võite igal ajal meiega ühendust võtta järgmi­sele-pos­tiaadressil: info(at)gubkses­tonia.ee.