Adatvédelmi poli­tika

A G-U Magyaror­szág Kft. (Gretsch­-Unitas), H-1193 Bud­a­pest, Víz­to­rony u. 20., nagyon komolyan veszi vevői személyes ada­tainak védelmét, összhangban az adatvédelmi törvények szabályaival. A rögzí­tett adatok semmilyen esetben sem kerülnek értékesítésre.
Az alábbi nyi­latkozat áttek­intést nyújt arról, hogy a Gretsch­-Unitas milyen módon gar­antálja ezt a védelmet, és milyen ada­tokat, milyen célra kér. A felhasználó kijel­enti, hogy egyetért az adatok szükséges felhasználásával és jelen nyi­latkozat elolvasásával tájékoztatást kap a jogairól.

 

1.   Személyes adatok
A személyes adatok egy meghatáro­zott vagy meghatáro­zható termés­zetes személy személyes vagy ténybeli visz­onyaira vonatkozó, egyedi adatok. Ide tartoznak az olyan információk, mint pl. a név, a cím, a tele­fonszám és a szül­etési dátum. Az olyan adatok, amelyek nem kerülnek közvetlen kapcso­latba egy személy valódi személyazo­no­sságával – pl. látogatott honl­apok vagy egy oldal használóinak száma – nem személyes adatok.

 

2.   Adatfel­elős
Az adatvédelmi jogsz­abályok által meghatáro­zott fel­elős szervezet: G-U Magyaror­szág Kft., H-1193 Bud­a­pest, Víz­to­rony u. 20.

 

3.   Adatbiz­tonság
A Gretsch­-Unitas meg­tesz minden szükséges műszaki és szervezeti biz­tonsági intézke­dést annak érdekében, hogy a személyes ada­tokat az eltűnéstől, illetve viss­zaéléssel szemben megvédje. A Gretsch­-Unitas az ada­tokat egy biz­tonságos, nyil­vánosan nem hozzáférhető kör­nyezetben tárolja. A bizalmas információk – amennyiben lehe­tséges – HTTPS pro­tokoll útján, SSL tanúsítvány szerint kódolva kerülnek továbbításra.

 

4.   Adatfeldolgozás, hozzájárulás az adatok használatához
Ha a felhasználó www.g-u.com honl­apot meglátogatja, a Gretsch­-Unitas web szervere rend­szerbiz­tonsági célból, normál esetben átmene­tileg tárolja:

 • a kérést küldő számítógép kapcso­lati ada­tait (IP címet),
 • az alkalmazott böngésző és operációs rend­szer típusának azo­no­sítására szolgáló ada­tokat
 • a felhasználó által meg­tek­in­tett Gretsch­-Unitas olda­lakat
 • a látogatás időpontját és időtart­amát.

A rend­szer nem rögzíti az ezen túl­menő olyan személyes ada­tokat, mint a név, a cím, a tele­fonszám vagy az e-mail cím, kivéve, ha ezeket az ada­tokat a felhasználó önként közli, pl. regisztrálás, kérdőív megválas­zolása, árajánlat kérése, megren­delés küldése vagy tájékoztatáskérés céljából. A Gretsch­-Unitas nem tudja meghatáro­zott személyekhez hozzáren­delni az automa­ti­kusan rögzí­tett ada­tokat. Az ilyen adatok összevezetése más adatforrásokkal nem történik meg. A sta­tisz­tikai kiértékelés után az adatok törlésre kerülnek.

A Gretsch­-Unitas ezen túl­menően rögzíti és tárolja az összes olyan információt, amelyet a felhasználó az inter­netes oldalra ír vagy a Gretsch­-Unitas számára más módon továbbít. Ilyen adatok pl.:

 • ajánla­tokhoz köthető adatok
 • ren­delési adatok
 • árkalkulációk
 • egyéb általános jellegű adatok

A Gretsch­-Unitas a felhasználó által ren­del­kezésre bocsájtott személyes ada­tokat kizárólag az inter­netes oldalak műszaki üze­mel­tetésére és a vevők kívánságainak és kérés­einek teljesítésére, tehát általában a megren­delések előkészítésére és végre­hajtására, áruk szállítására, szolgál­tatások nyújtására és ajánlatkérések megválas­zolására használja fel.

A Gretsch­-Unitas az információkat www.g-u.com honlap fejles­ztésére, az esetleges viss­zaélések és csalások megelőzésére, illetve felfedésére is használja, valamint arra, hogy har­madik fél számára lehetővé tegye a Gretsch­-Unitas számára nyújtott műszaki, logisz­tikai vagy más szolgál­tatások elvégzését.

A Gretsch­-Unitas jogosult a fenti adatok gyűjtésére, feldolgozására és tárolására a fent megjelölt célokra, valamint felhasználni azokat saját céljaira. A felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ehhez, melyet a Gretsch­-Unitas nyil­vántartásba vesz. A felhasználó hozzájárul továbbá, hogy a Gretsch­-Unitas a www.g-u.com weboldal használatával, illetve az online megren­delé­sekkel kapcso­latban e-mailen keres­ztül kapcso­latba lépjen vele.

A Gretsch­-Unitas csak akkor használja ezeket az ada­tokat termékekre vonatkozó kérdőívekhez és marke­tingcé­lokra, ha a felhasználó előze­tesen ehhez hozzájárult, illetve – amennyiben törvényi szabály­ozások ezt előírják – nem nyújtott be ellentmondást.

A személyes adatok har­madik fél részére történő továb­badására vagy egyéb átadására csak az alább leírt mértékben kerül sor:

 • Ha a továb­badás a szerződés leb­on­yolításának céljából szükséges
 • Ha a felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárult

A Gretsch­-Unitas az anonim, azaz konkrét személyhez nem köthető ada­tokat felhasználhatja sta­tisz­tikai célokra, illetve har­madik fél ren­del­kezésére bocsájt­hatja azokat.

 

5.   Az egyetértés viss­zavonása, az adatok törlése
A felhasználó jogosult bármikor viss­zavonni a személyes adatai tárolására vonatkozó hozzájárulását vagy köve­telni a Gretsch­-Unitas-nál tárolt, rá vonatkozó adatok helyesbítését. Ehhez elegendő egy e-mailt küldeni a G-U Magyaror­szág Kft. címére: info@g-u.hu. A személyes adatok tárolásának és feldolgozásának viss­zavonása esetén a látogató a továb­biakban nem használhatja korlát­lanul a www.g-u.com weboldalt.

A személyes adatok törlésére akkor kerül sor,

 • ha a vevő viss­zavonja az adattárolásra vonatkozó hozzájárulását,
 • ha azok ismerete az adattárolással köve­tett cél teljesítéséhez már nem szükséges,
 • az adatok tárolása egyéb törvényi okokból nem enge­délyezett.

 

6.   Sütik
A www.g-u.com weboldal több helyen cookie-kat, azaz „sütiket“ használ. Ezek arra szolgálnak, hogy a weboldal felhasználóbarátabb, haték­onyabb és biz­tonsá­gosabb legyen. A sütik kis szöve­gfájlok, amelyek a felhasználók azo­no­sítását teszik lehetővé. A sütik a felhasználó számítógépén kerülnek mentésre a böngésző memóriája által. A Gretsch­-Unitas által használt sütik nagy része ún. „ses­sion coo­kie“ (idei­g­lenes, egy munka­men­e­thez tartozó süti), amelyek automa­ti­kusan törlésre kerülnek, miután a felhasználó elhagyta a honl­apot. A Gretsch­-Unitas másrészt „perma­nent coo­kies“-t (vég­leges/folyamatos sütiket) is használ azért, hogy rögzítse azokra a felhasználókra vonatkozó információkat, akik ismé­telten meglátogatják a Gretsch­-Unitas honlapját. Ennek célja a felhasználók részére történő optimális útmutatás, valamint az, hogy a felhasználók számára ismé­telt látogatás esetén lehetőleg változ­atos inter­netes olda­lakat és új tartalm­akat kínáljunk. A perma­nens süti tartalma egy azo­no­sító számra korlátozódik, nem történik név vagy IP cím mentése.

A www.g-u.com weboldal használata sütik nélkül is lehe­tséges. A felhasználók böngészőjükben kikapcsolhatják, vagy biz­onyos honl­apokra korlátozhatják a sütik elmentését, illetve beállít­hatják böngészőjüket úgy, hogy értesítést kapjanak, amint süti küldése történik. A felhasználó törölheti is a sütiket merevlemezéről. Ebben az esetben az oldal korlátozott megjelenítésére és korlátozott felhasználói tevéke­ny­ségre van csak lehetőség.

 

8.   Tájékoztatás joga
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyil­vánosságáról szóló, 1992. évi LXIII. törvény alapján a felhasználó jogosult bármikor betek­in­teni a személyére vonatkozólag tárolt személyes ada­tokba az üze­mel­tetőnél, valamint tájékozódni azok ere­detére és címzettjére, valamint a tárolás céljára vonatkozólag. Amennyiben szükséges, a felhasználónak joga van adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését kérni. A tájékoztatásra vonatkozó kérelmet a G-U Magyaror­szág Kft., H-1193 Bud­a­pest, Víz­to­rony u. 20. címre kell írásban elküldeni, a személyi iga­zolvány máso­latának melléklésével. A tájékoztatást írásban kapja meg.

 

9.   További információk
A felhasználó tudomással bír arról, hogy az adatvéd­elem az inter­netes adatátvitel esetén a tech­nika jelenlegi ismeretei szerint még nem szavatolható átfogóan. A felhasználó ennyiben maga felel az általa az inter­neten továbbított adatok biz­tonságáért. A felhasználók bizalma nagyon fontos szá­munkra, ezért szívesen adunk részletes tájékoztatást a személyes adatok feldolgozására vonatkozólag.

Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amelyre a jelen Adatvédelmi Nyi­latkozat nem adott választ, vagy val­amely pont tartalmáról részle­tesebb tájékoztatást szeretne kapni, forduljon bátran kapcso­latt­artónkhoz az info[at]g-u.hu e-mail címen.