Duo­menų apsauga

Bend­rovė UAB „Gretsch­-Unitas Baltic“ (toliau – „Gretsch­-Uni­tas“), Eišiškių pl. 127, 02184, Vil­nius, rimtai ver­tina savo kli­entų ir besi­dominčių žmonių asmen­inių duo­menų apsaugą bei laikosi duo­menų apsaugą įstatymais regla­men­tuojančių nuo­statų. Surinkti duo­menys jokiu būdu neparduodami tre­tie­siems asmenims.

Toliau pateikiamas paaiškinimas, kaip „Gretsch­-Uni­tas“ užti­krina duo­menų apsaugą ir kokie duo­menys kokiems tik­slams renkami; be to, vartotojas pareiškia, kad sutinka, jog rei­kalingi jo duo­menys bus naudojami, ir jis yra supažind­intas su savo teisėmis.

1.     Asmens duo­menys
Asmens duo­menimis lai­komi atskiri atit­inkamo arba nustatomo fizinio asmens ir jo tur­tinę padėtį apibūdi­n­antys duo­menys. Tokie duo­menys yra, pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas, tele­fono numeris ir gimimo data. Informacija, kuri tie­siogiai nesu­s­ijusi su asmens tapatybe, pavyzdžiui, lankyti inter­neto pusla­piai arba vieno puslapio lankytojų skai­čius, nelai­komi asmens duo­menimis.

2.     Atsa­kinga įstaiga
Vadovaujantis duo­menų apsaugą regla­men­tuojančiais įstatymais, už duo­menų apsaugą atsako UAB „Gretsch­-Unitas Baltic“, Eišiškių pl. 127, 02184, Vil­nius.

3.     Duo­menų apsauga
„Gretsch­-Uni­tas“ imasi visų rei­kalingų techn­inių ir orga­niza­c­inių apsaugos prie­monių, siekdama apsaugoti asmens duo­menis nuo pra­ra­dimo ir netinkamo naudojimo. Duo­menys saugomi saugioje, viešai nepa­siekiamoje ope­r­ac­inėje sis­temoje.

Jei įmanoma, kon­fidenciali informacija turi būti užko­duojama SSL ser­ti­fikatu ir perduodama HTTPS pro­tokolu.

4.     Duo­menų apdo­rojimas ir leidimas nau­doti duo­menis
Vartotojams lankantis inter­neto sve­tai­nėje www.g-u.com arba www.g-u.lt, bend­rovės „Gretsch­-Uni­tas“ inter­neto serve­riai, siekdami užti­krinti sis­temos saugumą, laik­inai išsaugo

 • užklausą siunčiančio kompiu­terio prisijungimo duo­menis (IP adresą),
 • atpažį­stamus naudojamos naršyklės ir ope­r­ac­inės sis­temos tipo duo­menis,
 • puslapių, kuriuos vartotojas peržiūrėjo bend­rovės „Gretsch­-Uni­tas“ inter­neto sve­tai­nėje, duo­menis,
 • vartotojo apsi­lankymo inter­neto sve­tai­nėje datą ir trukmę.

Kiti duo­menys, pavyzdžiui, asmens duo­menys – vardas, pavardė, adresas, tele­fono numeris arba elek­tron­inio pašto adresas, neuž­regi­s­truojami, jei vartotojas jų pats nepa­teikia savo noru, pavyzdžiui, regi­s­truoda­masis, dalyvau­damas apklausoje, lošdamas dėl prizų, vykdydamas sut­artį arba teikdamas užklausą informacijai gauti. Bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ negali priskirti automa­tiškai užregi­s­truotų duo­menų konkre­tiems asmenims. Šie duo­menys nesu­siejami su kitais duo­menų šal­ti­niais ir įver­tinus sta­tistiškai ištrinami.

Bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ renka ir saugo visą informaciją, kurią vartotojai įveda inter­neto sve­tai­nėje arba per­siunčia bend­rovei „Gretsch­-Uni­tas“ kitu būdu. Tokie duo­menys yra, pavyzdžiui:

 • pasiūlymų duo­menys;
 • užs­akymų duo­menys;
 • skai­čiavimų duo­menys;
 • bendrieji duo­menys.

Vartotojų pateiktus asmens duo­menis bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ naudoja tik inter­neto sve­tainės techn­inio admi­ni­s­travimo tik­s­lais ir vartotojų pageid­avimams bei rei­ka­lavimams tenk­inti, pavyzdžiui, sut­artims parengti ir vykdyti, prekėms tiekti ir paslaugoms teikti, mokėjimams, rei­kalingoms patikroms vykdyti ir užs­akymo bei rezervavimo pro­ce­sams palengv­inti, kai val­doma vartotojo sąskaita, taip pat ats­akymams į užklausas išsiųsti.

Bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ informaciją naudoja ir siekdama pager­inti inter­neto sve­tainę www.g-u.com arba www.g-u.lt, užkirsti kelią arba atskleisti piktnaudžiavimo atvejus ir apgavystes, leisdama tre­tie­siems asmenims suteikti bend­rovei „Gretsch­-Uni­tas“ technines, logis­tikos arba kitas paslaugas.

Bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ turi teisę nau­doti, apdo­roti, saugoti minėtus duo­menis minėtiems arba bend­rovės tik­slams. Vartotojas pareiškė sutikimą dėl jo duo­menų naudojimo, kurį bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ įformino pro­tokole. Vartotojas taip pat pareiškė savo sutikimą, kad bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ taip pat turi teisę susi­siekti su vartotoju elek­tron­iniu paštu dėl inter­neto sve­tainės www.g-u.com arba www.g-u.lt naudojimo bei internetu teikiamų užs­akymų.

Bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ vartotojo duo­menis taip pat gali nau­doti apklausoms dėl gaminių ir rin­kodaros tik­s­lais vykdyti, jei prieš tai gauna vartotojo sutikimą arba vartotojas tam neprieštarauja vadovaujantis teisės aktų numatyta tvarka.

Asmens duo­menys gali būti perduodami arba kitaip pateikiami tre­tie­siems asmenims tik jei:

 • duo­menis reikia perduoti vykdant sut­artį;
 • vartotojas su tuo aiškiai sutiko.

Bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ turi teisę sta­tisti­niais tik­s­lais įvertinti ir tre­tie­siems asmenims perduoti anonimi­nius duo­menis (pagal kuriuos negalima nustatyti konkre­taus asmens).

5.    Sutikimo atšau­kimas ir duo­menų panaikinimas
Vartotojas bet kada gali atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duo­menų saugo­jimo arba rei­ka­l­auti patik­sl­inti bend­rovės „Gretsch­-Uni­tas“ apie jį saugomus duo­menis. Tam pakanka bend­rovei „Gretsch­-Uni­tas“ atsiųsti elek­troninį laišką: info(at)g-u.lt. Atšaukęs sutikimą saugoti ir apdo­roti asmens duo­menis vartotojas nebe­gali neri­botai nau­dotis inter­neto sve­tai­nėmis www.g-u.com ir www.g-u.lt.

Asmens duo­menys pašalinami,

 • kai vartotojas atšaukia savo sutikimą dėl duo­menų saugo­jimo,
 • kai minėti duo­menys neberei­kalingi siekiant tikslų, dėl kurių jie buvo saugomi arba
 • kai jų saugo­jimas dėl kitų priežasčių yra uždrau­stas arba uždraudžiamas įstatymais.


6.    Slapukai
Dau­gelyje inter­neto sve­tainės www.g-u.lt arba www.g-u.com vietų naudojami slapukai. Jie naudojami siekiant pateikti vartotojui patrau­klesnę, efektyvesnę ir sau­gesnę informaciją. Slapukai – tai maži tek­sti­niai failai, pagal kuriuos galima pakar­totinai atpažinti vartotoją. Jie nusiunčiami į vartotojo kompiu­terį ir išsaugomi jo naršyklėje. Dau­gelis bend­rovės „Gretsch­-Uni­tas“ naudojamų slapukų yra vadin­a­mieji „sesijos slapukai“. Išjungus inter­neto puslapį šie slapukai pašalinami automa­tiškai.

Bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ taip pat naudoja vadinamuo­sius „nuo­la­tinius slapu­kus“, kuriais užfiks­uojama pakar­totinai inter­neto sve­tai­nėje bes­i­lankančių vartotojų informacija. Taip užti­krinamas optimalus vartotojo admi­ni­s­travimas, o vartotojams apsi­lankius inter­neto sve­tai­nėje dar kartą pateikiama įvairi informacija bei siūloma pri­einama nauja informacija. Nuo­la­tinis slapukas yra apri­botas iden­ti­fikavimo numeriu. Vardas, pavardė, IP adresas ir kt. duo­menys neišsaugomi.

Paisūlymais nau­dotis galima ir be slapukų. Vartotojas gali išjungti savo naršyklei nustatytą slapukų saugo­jimo funkciją, lankytis tik tam tikrose inter­neto sve­tai­nėse arba savo naršyklėje nustatyti pranešimo apie slapukus funkciją. Vartotojas taip pat gali pašal­inti slapukus iš savo standžiojo disko. Tačiau tada bus rodoma ne visa inter­neto puslapio informacija.

7.    Žiniatinklio analizės paslauga „Google Analytics“
Ši interneto svetainė naudoja „Google Inc.“ žiniatinklio analizės paslaugą „Google Analytics“. („Google“). „Google Analytics“ naudoja slapukus (angl. „Cookies“), tai yra tekstiniai failai, kurie išsaugomi jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti interveto svetainės naudojimą. Šio slapuko sugeneruota informacija apie interneto svetainės naudojimą persiunčiama į „Google“ serverį JAV ir saugoma ten.

Tačiau, tuo atveju, jeigu šioje interneto svetainėje aktyvinama IP anonimiškumo funkcija, „Google“ sutrumpins jūsų IP adresą iki Europos Sąjungos narės ar kitos šalies, dalyvaujančios Europos ekonominės erdvės sutartyje. Pilnas IP adresas į „Google“ serverį JAV bus perduodamas ir ten sutrumpinamas tik išskirtiniais atvejais. Šioje interneto svetainėje veikia IP anonimiškumo funkcija. „Google“, šios interneto svetainės operatoriaus vardu, naudos šią informaciją, kad įvertintų interneto svetainės naudojimą, sudarytų interneto svetainės aktyvumo ataskaitas ir teiktų kitas paslaugas, susijusias su interneto svetainės ir interneto naudojimu.

„Google Analytics“ iš jūsų interneto naršyklės perduotas IP adresas nebus susietas su kitais „Google“ duomenimis. Atlikę tam tikrus interneto naršyklės programinės įrangos nustatymus galite atsisakyti naudoti slapukus, tačiau norime atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju negalėsite pilnai naudotis visomis šios interneto svetainės siūlomomis funkcijomis. Be to, jūs taip pat galite neleisti „Google“ rinkti duomenų (įskaitant IP adresą), susijusių su šios interneto svetainės naudojimu, taip pat neleisti „Google“ apdoroti šių duomenų, šiam tikslui, paspaudę žemiau pateiktą nuorodą, galite atsisiųsti ir įsidiegti specialiai tam skirtą papildinį:

tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
Norėdami neleisti „Google Analytics“ ateityje rinkti duomenų apie naršymą šioje interneto svetainėje, spustelėkite šią nuorodą
„Google Analytics“ atsisakymo slapuko nustatymas ir
atsiųskite jūsų kompiuterio ar mobiliojo įrenginio naršyklei skirtą papildinį (atsisakymas naudoti slapukus galioja tik šiai naršyklei ir tik šiam domenui). Šis atsisakymo slapukas išsaugomas jūsų įrenginyje. Jei ištrinsite naršyklės slapukus, spustelėkite šią nuorodą dar kartą.

8.     Teisė gauti informaciją
Vadovaujantis Federaliniu duo­menų apsaugos įstatymu, vartotojas turi teisę bet kada nemokamai peržiūrėti savo asmens duo­menis, kuriuos saugo inter­netio sve­tainės turėtojas, taip pat gauti informaciją apie duo­menų šal­tinius, duo­menų turėtoją bei saugo­jimo tikslą. Be to, vartotojas turi teisę tik­sl­inti, užb­lokuoti arba pašal­inti savo duo­menis. Informacija teikiama raštu. Prašymą dėl informacijos, kartu su asmens tapatybės kor­telės kopija, reikia raštu pateikti UAB „Gretsch­-Unitas Baltic“, Eišiškių pl. 127, 02184, Vil­nius.

9.    Kita informacija
Vartotojas žino, kad perduodant duo­menis internetu naudojant modernią tech­niką šiandien neįmanoma visiškai užti­krinti duo­menų apsaugos. Todėl vartotojas yra pats atsa­kingas už internetu per­siųstus savo duo­menis.

Bend­rovei „Gretsch­-Uni­tas“ svarbu, kad ja pasi­tikėtų kli­entai. Todėl „Gretsch­-Uni­tas“ visada pasi­ruošusi spręsti su asmens duo­menų apdo­rojimu sus­ijusius klausimus. Jei turite klausimų, į kuriuos ner­a­dote ats­akymų šiame paaiškinime dėl duo­menų apsaugos, arba jei rei­kalinga išsa­mesnė informacija, krei­pkitės šiuo elek­tron­inio pašto adresu: info[at]g-u.lt.