Datu aiz­sardzība

Uzņēmums UAB Gretsch­-Unitas Baltic (Gretsch­-Unitas), Eišiškių pl. 127, 02184 Vil­nius, ļoti nopietni uztver savu kli­entu un citu inte­re­sentu per­so­nisko datu aiz­sardzību un ievēro prasības, kas ir iet­vertas Per­sonas datu aiz­sardzības likumā. Ievāktie dati nekādā gadījumā netiek pār­doti citām per­sonām.

Tālāk redzamais paskaid­rojums sniedz pārs­katu par to, kā uzņēmums Gretsch­-Unitas šo aiz­sardzību nodrošina un kāda veida dati kādam mērķim tiek vākti; bez tam lie­t­otājs sniedz savu piekrišanu nepie­ciešamo datu izman­tošanai un tiek informēts par savām tiesībām.

1.   Per­sonas dati
Per­sonas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz iden­ti­ficētas vai iden­ti­ficējamas fiziskās per­sonas per­so­niskajiem vai man­tiskajiem apstākļiem. Pie šādas informācijas pieder, piemēram, per­sonas vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs un dzimšanas datums. Informācija, kas netiek tiešā veidā saistīta ar fak­tisko per­sonas iden­ti­tāti, piemēram, apmeklētās mājas lapas vai kādas lapas lie­t­otāju skaits – šajā katego­rijā nei­e­tilpst un nav uzskatāma par per­sonas datiem.

2.   Atbildīgā puse
Atbildīgā puse datu aiz­sardzības likuma izp­ratnē ir uzņēmums UAB Gretsch­-Unitas Baltic, Eišiškių pl. 127, 02184 Vil­nius.

3.   Datu drošība
Uzņēmums Gretsch­-Unitas veic visus nepie­ciešamos teh­niskos un orga­niz­a­to­riskos drošības pasākumus, lai per­sonu dati netiktu nozaudēti vai tiktu aizs­argāti pret ļau­nprātīgu izman­tošanu. Tāpēc dati tiek uzglabāti drošā dar­bības vidē, kura nav pub­liski pie­ejama.

Slepena informācija, ja tas ir iespējams, tiek pārsūtīta šif­rētā veidā, izman­tojot HTTPS pro­tokola SSL šif­rēšanas sistēmu.

4.   Datu apstrāde, piekrišana datu izman­tošanai
Lie­t­otājam apmeklējot mājas lapu www.g-u.com vai www.g-u.lt, uzņēmuma Gretsch­-Unitas tīmekļa serveri stand­arta gadījumā sistēmas aiz­sardzības nolūkā uz not­eiktu laiku sag­labā atmiņā šādus datus

 • pieprasītā datora savi­enojuma datus (IP adresi),
 • izman­totā pārlūk­programmas un operētāj­sistēmas veida iden­ti­fikācijas datus,
 • Gretsch­-Unitas mājas lapas, kuras lie­t­otājs apmeklē,
 • apmeklējuma datumu un laiku

Papildu informācija, kas saistīta ar konkrēto per­sonu, piemēram, per­sonas vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese, netiek ievākta, ja vien lie­t­otājs pats šādu informāciju nesniedz pēc brīvas gribas, piemēram, lai piereģi­s­trētos sistēmā, piedalītos aptaujā, cenu piedāvājumu konkursā, vai arī lai izpildītu līgumu vai pieprasītu informāciju. Uzņēmums Gretsch­-Unitas nevar automā­tiski ievāktus datus sasaistīt ar konkrētu per­sonu. Šo datu kom­pilēšana ar citiem datu avotiem netiek veikta, turklāt dati pēc sta­tis­tikas analīžu veikšanas tiek izdzēsti.

Uzņēmums Gretsch­-Unitas ievāc un atmiņā sag­labā arī visu informāciju, kuru lie­t­otāji ievada sistēmā, apmeklējot uzņēmuma mājas lapu, vai uzņēmumam Gretsch­-Unitas nosūta jebkādā citā veidā. Pie šiem datiem pieder, piemēram,

 • ar piedāvājumu saistītie dati,
 • pasūtījuma dati,
 • aprēķina veikšanas dati,
 • kā arī vispārēja rak­stura dati

Per­sonas datus, kurus lie­t­otājs ir nodevis uzņēmuma Gretsch­-Unitas rīcībā, tiek izman­toti vienīgi mājas lapu teh­niskās admi­ni­s­trēšanas, kā arī lie­t­otāju vēlmju un prasību īstenošanas nolūkā, vairumā gadījumu līgumu saga­tavošanai un izpildei, piegāžu veikšanai un pakalpojumu sniegšanai, maksājumu un nepie­ciešamo pārbaužu veikšanai, kā arī preču pasūtīšanas vai attie­cīgi rezervēšanas pro­cesa atvieg­lošanai, izveidojot lie­t­otāju kontus, vai lai sniegtu atbildi uz konkrētu pieprasījumu.

Uzņēmums Gretsch­-Unitas lie­t­otāja sniegto informāciju izmanto arī mājas lapu www.g-u.com vai attie­cīgi www.g-u.lt uzlabošanas nolūkā, lai novērstu ļau­nprātīgu datu izman­tošanu vai krāpšanu vai to atklātu, vai arī, lai trešajām per­sonām padarītu iespējamu teh­nisku, loģis­tikas vai cita veida pakalpojumu sniegšanu iepretim uzņēmumam Gretsch­-Unitas.

Uzņēmums Gretsch­-Unitas minēto mērķu sasniegšanai ir tiesīgs minētos datus ievākt, apstrādāt un sag­labāt atmiņā, kā arī izmantot tos saviem mērķiem. Šajā sakarā lie­t­otājs sniedz skaidru piekrišanu šādai rīcībai, kuru uzņēmums Gretsch­-Unitas iepro­tokolē. Uzņēmumam Gretsch­-Unitas ir arī tiesības saistībā ar mājas lapas www.g-u.com vai www.g-u.lt lie­t­ošanu, kā arī preču pasūtīšanu tieš­saistē sazināties ar lie­t­otājiem caur e-pastu, kam lie­t­otājs arī piekrīt.

Tikai tad, ja lie­t­otājs pirms tam ir sniedzis attie­cīgu atļauju vai – ja lik­umdošana to paredz – pret šādu rīcību nav celti iebildumi, uzņēmums Gretsch­-Unitas šos datus izmanto arī ar izstrādājumiem saistītu aptauju veikšanai un mārke­tinga mērķu sasniegšanai.

Per­sonas datu nodošana tālāk vai pārsūtīšana trešajām per­sonām tiek veikta tikai tālāk aprakstītajā apjomā:

 • ja datu tālāknodošana ir nepie­ciešama līguma izpildes nolūkā,
 • ja lie­t­otājs šādai rīcībai ir devis skaidru piekrišanu.

Anonīmus datus (kurus nav iespējams sasaistīt ar konkrētu per­sonu) uzņēmums Gretsch­-Unitas drīkst izmantot analizēšanas nolūkā, lai sastādītu sta­tis­tiku, un arī nodot tālāk trešajām per­sonām.

5.   Piekrišanas ats­aukšana, datu dzēšana
Lie­t­otājs jebkurā laikā var ats­aukt savu piekrišanu attie­cībā uz viņa per­sonas datu sag­labāšanu vai arī pieprasīt uzņēmumam Gretsch­-Unitas veikt labojumus iepriekš sag­labātajos datos. Lai to izdarītu, Jums vienkārši uzņēmumam Gretsch­-Unitas ir jānosūta vēstule uz e-pastu: info(at)g-u.lt. Ja lie­t­otājs atsauc savu per­sonas datu sag­labāšanas un apstrādes piekrišanu, viņš vairs nevar nei­er­obežoti izmantot mājas lapas www.g-u.com un www.g-u.lt.

Per­sonas dati tiek izdzēsti,

 • ja lie­t­otājs atsauc savu piekrišanu, ka viņa per­sonas dati tiek sag­labāti sistēmā,
 • ja šie dati vairs nav nepie­ciešami ar datu sag­labāšanu saistīto mērķu sasniegšanai vai
 • to sag­labāšana nav atļauta vai kļūst aizliegta citu ar lik­umdošanu saistītu iemeslu dēļ.


6.    Sīk­datnes (Coo­kies)
Inter­neta mājas lapa www.g-u.lt vai attie­cīgi www.g-u.com vairākās vietās izmanto "Coo­kies". Tās ir paredzētas tam, lai piedāvājumu padarītu draudzīgāku lie­t­otājam, kā arī efektīvāku un drošāku. Sīk­datnes ir maza izmēra teksta faili, kuras padara iespējamu lie­t­otāja atkārtotu iden­ti­ficēšanu. Tās tiek izvie­t­otas lie­t­otāja datorā un datora pārlūk­programma tās sag­labā atmiņā. Lielākā daļa uzņēmuma Gretsch­-Unitas izman­totās sīk­datnes ir tā sauktās "sesiju sīk­datnes". Izejot no inter­neta lapas, tās tiek izdzē­stas.

Papildus tam uzņēmums Gretsch­-Unitas izmanto arī "pastāvīgās sīk­datnes" ar mērķi fiksēt informāciju par tiem lie­t­otājiem, kuri mājas lapu apmeklē atkāroti. Tādējādi tiek nodrošināta optimāla lie­t­otāja vadība, kā arī atkārtota mājas lapas apmeklējuma gadījumā lie­t­otājam tiek piedāvāta pēc iespējas daudzveidīgāka inter­neta lapa un arī jauna informācija, ja tāda ir pie­ejama. Pastāvīgās sīk­datne satur tikai lie­t­otāja iden­ti­fikācijas numuru. Vārds un uzvārds, IP adrese u.c. informācija atmiņā sag­labāta netiek.

Piedāvājumu izman­tošana ir iespējama arī bez sīk­datnēm. Lie­t­otāji savā pārlūk­programmā sīk­datņu sag­labāšanu var arī deak­tivizēt, atļaut to sag­labāšanu tikai saistībā ar not­eiktām mājas lapām vai arī savu pārlūk­programmu iestatīt tā, ka lie­t­otājs uzreiz tiek informēts, tik­līdz uz viņa datoru tiek nosūtīta kāda sīk­datne. Lie­t­otāji sīk­datnes no sava cietā diska var arī izdzēst. Šajā gadījumā lapas attēlojums, kā arī lie­t­otāja vadība būs ier­obežota.

8.   Tiesības saņemt informāciju
Saskaņā ar Vācijas fizisko per­sonu datu aiz­sardzības likumu lie­t­otājam ir tiesības jebkurā brīdī bez maksas pie inter­neta lapas uzturētāja iepazīties ar savu per­sonas datu informāciju, kā arī saņemt informāciju par šo datu izcelsmi un saņēmēju, kā arī datu sag­labāšanas mērķi. Bez tam lie­t­otājs ir tiesīgs vajadzības gadījumā savu per­sonas datu informāciju labot, nobloķēt vai izdzēst. Informācija tiek sniegta raks­tiski. Lūgums sniegt informāciju ir jāiesniedz raks­tiski UAB Gretsch­-Unitas Baltic, Eišiškių pl. 127, 02184 Vil­nius, tam pievi­enojot iden­ti­tāti aplie­cinoša doku­menta kopiju.

9.   Papildu informācija
Lie­t­otājs ir informēts pat to, ka per­sonas datu aiz­sardzība, veicot datu pārsūtīšanu inter­neta vidē, atbil­stoši pašreizējam teh­niskās attīstības līmenim vēl nevar tikt garantēta visā pilnībā. Tāpēc, ņemot vērā šo faktu, lie­t­otāji paši uzņemas atbildību par savu inter­netā vidē pārsūtīto per­sonas datu aiz­sardzību.

Lie­t­otāju uzticēšanās uzņēmumam Gretsch­-Unitas ir ļoti svarīga. Tāpēc uzņēmums Gretsch­-Unitas ir gatavs labprāt sniegt atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem, kas skar per­sonas datu apstrādi. Ja Jums ir radušies jautājumi, uz kuriem Jūs nevarat atrast atbildes šajā datu aiz­sardzības deklarācijā vai arī Jūs kā lie­t­otājs par kādu no deklarācijas atsevišķajiem punktiem vēla­ties saņemt padziļinātu informāciju, Jūs jebkurā laikā varat mums rakstīt vēstuli uz e-pasta adresi: info[at]g-u.lt.