Gegevens­be­scherming

GU-Neder­land B.V. (Gretsch­-Unitas), Dui­zeldonkse­straat 17, 5705 CA Helmond behandelt de bescherming van de per­so­onlijke gegevens van uw klanten en belang­stel­lenden op zeer seri­euze wijze en houdt zich aan de regels van de Wet op de privacy. Ver­worven gegevens worden nooit ver­kocht.

In de hier­navolgende ver­kla­ring volgt een over­zicht over hoe Gretsch­-Unitas deze bescherming waarborgt en welke soort gegevens voor welk doel worden verz­a­meld. Bovendien ver­klaart de gebruiker zich akkoord met het ver­eiste gebruik van de gegevens en krijgt deze informatie over zijn rechten.

1.   Per­so­onsgebonden gegevens
Per­so­onsgebonden gegevens zijn individuele gegevens over per­so­onlijke of zakelijke omstan­digheden van een bepaalde of bepaalde natuur­lijke per­soon. Hiertoe behoort informatie zoals naam, adres, tele­foon­nummer en gebo­or­te­datum. Informatie, die niet recht­streeks met de werkelijke iden­ti­teit van een per­soon in ver­binding kan worden gebracht, bijv. bezochte web­sites of aantal gebruikers van een web­site, zijn geen per­so­onsgebonden gegevens.

2.   Ver­antwo­ordelijke plaats
De ver­antwo­ordelijke locatie in de betekenis van de Wet op de privacy is GU-Neder­land B.V., Dui­zelkonkse­straat 17, 5705 CA Helmond.

3.   Gegevensbevei­liging
Gretsch­-Unitas neemt alle beno­digde tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche vei­ligheidsmaat­regelen om per­so­onsgegevens te beschermen tegen ver­lies en misbruik. Gegevens worden bijv. opges­lagen in een vei­lige gebruiker­somge­ving die niet openbaar toeg­an­kelijk is.

Ver­trouwelijke informatie wordt, indien mogelijk, met een SSL-cer­ti­ficaat gecodeerd en via het HTTPS-pro­tocol over­ge­dragen.

4.   Gegevensver­werking, instemming met het gebruik
Wanneer gebruikers de web­site www.g-u.com of www.gu.nl bezoeken, slaat de web­server van Gretsch­-Unitas stan­daard met als doel de sys­te­embevei­liging, tijdelijk

 • de ver­bindingsgegevens van de ver­zoekende com­puter (IP-adres),
 • de herken­ningsgegevens van de gebruikte browser en het bestu­rings­sys­teem,
 • de web­sites die gebruikers bij Gretsch­-Unitas bezoeken,
 • de datum en de duur van het bezoek op.

Andere per­so­onsgebonden gegevens, zoals naam, adres, tele­foon­nummer of e-mail­adres, worden niet opges­lagen, tenzij deze gegevens door de gebruiker vrijwillig worden ingevoerd, bijv. bij een regi­s­t­ratie, een enquête, een prijsv­raag, voor een over­e­en­komst of bij de aanv­raag van informatie. De automa­tisch geregi­stre­erde gegevens kan Gretsch­-Unitas niet aan bepaalde per­sonen toekennen. Deze gegevens worden niet gekop­peld aan andere gegevensb­ronnen; na een sta­tis­ti­sche eva­luatie worden deze gegevens ver­wijderd.

Gretsch­-Unitas regi­streert bovendien gegevens die gebruikers invoeren of op een andere wijze aan Gretsch­-Unitas over­dragen en slaat deze op. Deze gegevens zijn bijv.:

 • gegevens inzake aanbiedingen,
 • bes­telgegevens,
 • gegevens bij bereke­ningen,
 • en gegevens van alge­mene aard.

De per­so­onsgebonden gegevens die de gebruikers ter beschikking stellen, gebruikt Gretsch­-Unitas uits­lui­tend voor de tech­ni­sche admi­ni­s­t­ratie van de web­sites en voor het ver­vullen van de wensen en ver­zoeken van de gebruikers, d.i. over het algemeen voor de voorbe­reiding en afhandeling van over­e­en­komsten, voor de uitvoe­ring van leve­ringen en diensten, voor de afhandeling van de betaling, voor ver­eiste controles en voor de ver­e­envou­diging van de bestel­ling of boeking door een gebruiker­saccount aan te maken, of om een vraag te beantwo­orden.

Gegevens worden ook door Gretsch­-Unitas gebruikt om www.g-u.com of www.gu.nl te ver­be­teren, misbruik en bedrog te voor­komen, of dit te ver­hinderen, of voor derden het uitvoeren van tech­ni­sche, logi­sche of andere servicever­le­ningen voor Gretsch­-Unitas onmogelijk te maken.

Gretsch­-Unitas heeft het recht de genoemde gegevens voor de ver­melde doel­einden in te winnen, te ver­werken, op te slaan en voor eigen doel­einden te gebruiken. De gebruiker geeft hiertoe uit­drukkelijk toestemming, die door Gretsch­-Unitas wordt opges­lagen. Gretsch­-Unitas heeft ook het recht in ver­band met het gebruik van de pagina www.g-u.com of www.gu.nl als­mede bij een bestel­ling online met gebruikers per e-mail con­tact te leggen; de gebruiker gaat hiermee akkoord.

Enkel wanneer de gebruiker voordien zijn toestemming heeft ver­leend of wanneer - indien voor­zien door de wet­telijke regelgeving - deze geen bezwaar heeft gemaakt, gebruikt Gretsch­-Unitas deze gegevens ook voor pro­duct­be­trokken enquêtes en marke­ting­doel­einden.

Per­so­onsgebonden gegevens worden enkel doorgegeven of op andere wijze aan derden bezorgd:

 • wanneer het doorgeven ver­eist is voor de afhandeling van over­e­en­komsten;
 • wanneer de gebruiker uit­drukkelijk daarmee inges­temd heeft.

Ano­nieme gegevens (waarbij de toeken­ning aan een bepaalde per­soon niet mogelijk is) mogen door Gretsch­-Unitas voor sta­tis­ti­sche doel­einden geëva­lueerd worden en ook aan derden worden doorgegeven.

5.   Herroepen van de toestemming, ver­wijderen van gegevens
De gebruiker kan op elk moment zijn toestemming voor het opslaan van per­so­onsgebonden gegevens herroepen of de recht­zet­ting van de door Gretsch­-Unitas over hem opges­lagen gegevens ver­langen. Hiertoe vol­staat een e-mail aan Gretsch­-Unitas: info(at)gu.nlBij herroeping van de instemming met het opslaan en ver­werken van per­so­onsgegevens kan de gebruiker geen onbe­perkt gebruik meer maken van www.g-u.com of www.gu.nl.

Per­so­onsgebonden gegevens worden ver­wijderd

 • wanneer gebruikers hun toestemming voor het opslaan herroepen,
 • wanneer het opslaan ervan niet meer ver­eist is voor het beoogde doel of
 • wanneer het opslaan ervan om andere wet­telijke redenen niet toege­s­taan is of wordt.


6.    Coo­kies
De inter­net­site www.gu.nl of www.g-u.com maakt op ver­schillende plaatsen gebruik van "coo­kies". Deze dienen om het aanbod gebruik­s­vri­en­delijker, efficiënter en vei­liger te maken. Coo­kies zijn kleine tekstgegevens waarmee de gebruiker kan worden herkend. Deze worden op de com­puter van de gebruiker geplaatst en door zijn browser opges­lagen. De meeste coo­kies, die Gretsch­-Unitas gebruikt, zijn zoge­naamde 'ses­sion-coo­kies'. Na het einde van het bezoek worden deze automa­tisch ver­wijderd.

Anderzijds gebruikt Gretsch­-Unitas 'perma­nente coo­kies' om informatie bij te houden over gebruikers, die de web­site regelmatig bezoeken. Hierdoor wordt de gebruiker optimaal begeleid en bij een volgend bezoek wordt de web­site met afwis­seling en - indien beschikbaar - met nieuwe inhoud aangeboden. De inhoud van perma­nente coo­kies beperkt zich tot een iden­ti­fica­ti­e­nummer. Naam, IP-adres enz. worden niet opges­lagen.

Het aanbod kan ook zonder coo­kies worden gebruikt. Gebruikers kunnen in hun browser coo­kies deac­tiveren, beperken tot bepaalde web­sites of hun browser zo instellen dat deze meldt wanneer een cookie wordt ver­zonden. Gebruikers kunnen coo­kies ook van hun harde schijf wissen. In dat geval wordt de web­site echter slechts beperkt weergegeven en is slechts een beperkte begeleiding van gebruikers mogelijk.

7.    Webanalysedienst Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zgn. "Cookies". Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt. De door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website worden doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website kort Google echter uw IP-adres eerst in binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. De IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze gegevens alleen om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere, met het gebruik van de website en het internet verbonden services aan de exploitant van de website te verstrekken.

Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics heeft overgedragen, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van de cookies voorkomen via een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. Wij wijzen er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de gegevens die de cookie heeft gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres), aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:

tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
Naast de browser-add-on of binnen browsers op mobiele toestellen, kunt u klikken op deze link
Google Analytics Opt-Out-Cookie instellen
om de registratie door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te voorkomen (afmelden werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Er wordt dan een uitschakelcookie op uw toestel geplaatst. Als u uw cookies in deze browser wist, dan moet u opnieuw op deze link klikken. 


8.   Recht op informatie
De gebruiker heeft vol­gens de Duitse Wet op de privacy het recht te allen tijde de over hem/haar opges­lagen per­so­onsgegevens kosteloos bij de exploi­tant te bekijken, als­mede informatie over de her­komst en ontvangers daarvan, als­mede het doel van de opslag te ontvangen. Verder heeft de gebruiker even­tueel het recht op het cor­rigeren, blokkeren of wissen van zijn gegevens. Informatie wordt schriftelijk ver­st­rekt. Het informa­tiever­zoek dient schriftelijk te worden gericht aan GU-Neder­land B.V., Dui­zeldonkse­straat 17, 5705 CA Helmond, met als bijlage een kopie van een ID-bewijs.

9.    Meer informatie
De gebruiker is ervan op de hoogte dat gegevens­be­scherming bij de over­dracht van gegevens via het internet vol­gens de hui­dige stand van de techniek nog niet vol­l­edig kan worden gega­randeerd. De gebruiker zorgt bijgevolg zelf voor de vei­ligheid van de door hem ver­melde gegevens.

Gretsch­-Unitas hecht veel belang aan het ver­trouwen van de gebruikers. Daarom com­mu­niceert Gretsch­-Unitas graag over de ver­werking van per­so­onsgebonden gegevens. Wanneer u vragen heeft waarop u in deze ver­kla­ring inzake gegevens­be­scherming geen antwoord heeft gevonden of wanneer u als gebruiker over een bepaald punt meer informatie wenst, kunt u op elk moment schrijven naar dit e-mail­adres: info[at]gu.nl