Impressum

Eindver­antwo­ordelijke
GU-Neder­land B.V.
Dui­zeldonkse­straat 17
5705 CA Helmond

Tel.:     +31 492 345810
Fax:     +31 492 345829
E-mail: info[at]gu.nl

Directie
Marc van de Meeberg

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Datenschutzbeauftragter
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Telefon +49 7156 301-660
Telefax +49 7156 301-77660
datenschutz[at]g-u.de

 

Disc­laimer

De inhoud van onze web­site wordt uiterst zorgvuldig samen­ge­steld. Toch zijn wij geenszins aans­pra­kelijk voor de juist­heid, vol­l­e­digheid en actuali­teit van de gegevens.

Over­e­en­komstig § 7, lid 1 TMG (Wet inzake telemedia) zijn wij als dienst­ver­lener ver­antwo­ordelijk voor de eigen inhoud op deze web­site vol­gens de alge­mene wetgeving. De TMG verp­licht ons echter niet om opges­lagen of doorgegeven informatie van derden te contro­leren resp. te zoeken naar aanwijzingen van onwet­tige inhoud. Verp­lichtingen voor de ver­wijde­ring of blokke­ring van het gebruik van informatie vol­gens de alge­mene wetgeving blijven hierdoor onver­minderd van kracht. Er is pas sprake van aans­pra­kelijkheid wanneer wij op de hoogte zijn van een concrete rechts­schennis. Van zodra wij kennis hebben van dergelijke rechts­schennis, zullen wij de des­be­tref­fende inhoud zo snel mogelijk ver­wijderen.

Op de web­site van GU staan links naar externe web­sites. Wij hebben geen enkele invloed op de inhoud daarvan en zijn daarom ook geenszins aans­pra­kelijk voor die inhoud. De aanbieders resp. pro­viders van die web­sites zijn daar zelf ver­antwo­ordelijk voor. Op het moment waarop wij de link hebben geplaatst, hebben wij deze web­sites op rechts­schennis gecontro­leerd en dat niet vastge­steld. Van zodra wij kennis hebben van rechts­schennis op gelinkte web­sites, zullen wij de des­be­tref­fende link zo snel mogelijk ver­wijderen.

Gegevens­be­scherming:
Wanneer in het kader van ons aanbod per­so­onsgebonden gegevens worden opgev­raagd, gebeurt de ver­melding daarvan altijd op vrijwil­lige basis. Wij ver­wijzen uit­drukkelijk naar onze ver­kla­ring inzake gegevens­be­scherming. Aan gegevens­over­dracht via het internet zijn princi­pieel vei­ligheidsri­sico's ver­bonden, aange­zien een vol­l­e­dige gegevens­be­scherming tech­nisch niet mogelijk is.

Reclame:
Sämt­liche Kon­takt­daten, die auf der Seite www.g-u.com Con­ta­ctgegevens, die op de web­site www.g-u.com worden gepub­li­ceerd, mogen niet worden gebruikt voor het ver­zenden van informa­tiema­te­riaal of reclame, waarom wij niet uit­drukkelijk hebben gev­raagd. Wij maken uit­drukkelijk bezwaar tegen een dergelijk gebruik.

Auteursrecht:
Afbeeldingen, teksten en lay-out op de web­site van GU zijn auteurs­rechtelijk beschermd. De ver­s­preiding, bewerking of andere ver­me­nigvul­diging of toe­pas­sing van welke aard dan ook, die niet door het auteursrecht is toege­laten, ver­eist de schriftelijke toestemming van GU. Het volgende is in het bijzonder ver­boden:

  • downloaden, kopiëren of door­sturen van de hele web­site of van afzonder­lijke delen zonder schriftelijke licentie of toestemming van de onder­n­emingsgroep Gretsch­-Unitas of in tegenspraak met een dergelijke toe­la­ting of afspraak;
  • gebruik van data-mining-tech­no­logie, robots of gelijka­ar­dige methodes voor gegevens­regi­s­t­ratie of gegevensextractie;
  • manipuleren of op een andere manier weergeven van de web­site of van de inhoud ervan door framing- of gelijka­ar­dige navi­ga­ti­e­tech­no­logie;
  • succesvol (proberen te) regi­st­reren, abon­neren of opzeggen van par­tijen voor pro­ducten of diensten van de onder­n­emingsgroep Gretsch­-Unitas, wanneer u daartoe van deze partij niet uit­drukkelijk de toestemming heeft gek­regen;
  • het gebruik van de web­site of de inhoud ervan voor een ander dan het voor­ziene doel.

Bij het opstellen van deze web­site hebben wij getracht schendingen van het auteursrecht uit te sluiten. Wanneer u zulke toch opmerkt, mag u ons daarvan op de hoogte brengen. Bij gerechtvaar­digde opmerkingen zullen wij de des­be­tref­fende inhoud zo snel mogelijk ver­wijderen.