Ochrona danych

 

Firma G-U Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (G-U Polska sp. z o.o.), traktuje bardzo poważnie kwestię ochrony danych osobowych swoich obecnych oraz potencjalnych klientów i stosuje się do reguł określonych ustawami o ochronie danych. Gromadzone dane nie są nigdy sprzedawane.
Poniższa Polityka prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób G-U Polska sp. z o.o. zapewnia tę ochronę oraz które dane są zbierane w konkretnych celach. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z jego danych, o ile jest to konieczne, i jest informowany o swoich prawach.

 

1. Dane osobowe
Dane osobowe to wszystkie dane, które bezpośrednio odnoszą się do użytkownika i za pomocą których można zidentyfikować daną osobę (np. nazwisko, adres, adresy e-mail.).

 

2. Administrator danych
Administratorem ochrony danych zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w rozumieniu ustaw o ochronie danych jest spóła G-U Polska sp. z o.o. Dane kontaktowe :
G-U Polska sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26, 60-449 Poznań

Tel: 0616504000
e-mail: okucia[at]gupolska.pl

 

3. Bezpieczeństwo danych
W celu ochrony danych osobowych przed utratą lub nieuprawnionym wykorzystaniem G-U Polska sp. z o.o. podejmuje wszelkie konieczne techniczne i organizacyjne środki ostrożności. Dlatego dane zapisywane są w bezpiecznym, niedostępnym dla osób trzecich miejscu.
Informacje poufne są, na ile to możliwe, zaszyfrowane za pomocą certyfikatu SSL i przekazywane protokołem HTTPS.

 

4. Przetwarzanie danych
Gdy użytkownicy odwiedzają stronę internetową www.g-u.com lub www.g-u.de, serwery WWW G-U Polska sp. z o.o. tymczasowo zapisują w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO): dane techniczne komputera wysyłającego zapytanie (adres IP),

•    dane identyfikacyjne używanego typu przeglądarki i systemu operacyjnego,
•    strony internetowe G-U Polska sp. z o.o. odwiedzane przez użytkowników,
•    datę i czas trwania wizyty.

Inne dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, nie są gromadzone, chyba że użytkownicy podali je dobrowolnie, np. w ramach rejestracji, badania ankietowego, konkursu z nagrodami, w celu zawarcia umowy lub w zapytaniu o informację. Firma G-U Polska sp. z o.o. nie jest w stanie przyporządkować poszczególnym osobom danych gromadzonych automatycznie. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych, a po przeprowadzeniu analiz statystycznych zostają usunięte.
Firma G-U Polska sp. z o.o. gromadzi i przechowuje ponadto wszystkie informacje, które wprowadzają użytkownicy na jej stronie lub przekazują jej w inny sposób. Należą do nich m. in.:

•    dane do oferty,
•    dane zamówienia,
•    dane obliczeniowe,
•    dane ogólne.

Udostępnione przez użytkowników dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu technicznego administrowania stronami internetowymi oraz spełnienia próśb i wymagań użytkowników, czyli zazwyczaj na potrzeby przygotowania i realizacji umów, wykonania dostaw i usług, realizacji płatności oraz dokonania niezbędnych kontroli, a także dla ułatwienia czynności składania zamówienia lub rezerwacji poprzez prowadzenie konta użytkownika lub w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapytania.
G-U Polska sp. z o.o. wykorzystuje te informacje również do ulepszania stron www.g-u.com i www.g-u.de, zapobiegania nadużyciom i oszustwom oraz ich wykrywania bądź, a także umożliwienia osobom trzecim realizacji usług technicznych i logistycznych oraz innych usług na rzecz G-U Polska sp. z o.o..
Tylko w przypadku uprzedniej zgody użytkownika lub – jeśli przepisy nie stanowią inaczej – przy braku sprzeciwu firma G-U Polska sp. z o.o. ma prawo wykorzystać te dane do celów ankietowych i marketingowych.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim odbywa się jedynie w poniżej opisanym zakresie:

•    Jeśli przekazanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy
•    Jeśli użytkownik udzielił na to wyraźnego zezwolenia

Dane zanonimizowane (dane, których nie można przyporządkować do określonej osoby) mogą być poddawane analizie dla celów statystycznych i przekazywane osobom trzecim.

 

5. Prawa użytkownika
Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z jego danymi osobowymi:
•    prawo do uzyskania informacji,
•    prawo do korekty lub usunięcia danych,
•    prawo do ograniczania lub przetwarzania danych,
•    prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
•    prawo do możliwości przeniesienia danych.

Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia na nas skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w urzędzie nadzoru ochrony danych do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zgodę na przetwarzanie danych użytkownik może w każdej chwili odwołać. Wycofanie zgody wpływa na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

Użytkownik może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych. Dotyczy to sytuacji, gdy według użytkownika przetwarzanie jego danych nie jest konieczne do realizacji umowy. Składając sprzeciw, prosimy wyjaśnić przyczyny, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych, tak jak to do tej pory czyniliśmy. Gdy zostanie on uzasadniony, zweryfikujemy stan faktyczny i zaprzestaniemy przetwarzania danych lub je zmodyfikujemy albo przedstawimy powody związane z ochroną, w związku z którymi będziemy kontynuować przetwarzanie.

Użytkownicy w każdej chwili mogą wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach reklamowych oraz dokonywania analiz. O sprzeciwie wobec wykorzystywania danych w celach reklamowych użytkownicy mogą poinformować nas, używając poniższych danych kontaktowych: okucia[at]gupolska.pl


6. Czas przechowywania danych osobowych
Długość okresu przechowywania danych osobowych stanowi, o ile nie ustalono inaczej, określony ustawą lub innymi aktami prawnymi okres przechowywania poszczególnych danych. Po jego upływie następuje usunięcie danych, jeśli nie są już potrzebne do realizacji bądź zawarcia umowy.

 

7. Przepisy ustawowe i postanowienia umowne
Udostępnianie danych osobowych jest po części warunkowane ustawowo, np. w związku z obowiązującymi przepisami podatkowymi, lub może wynikać z postanowień umownych (np. dane strony umowy). Niekiedy do zawarcia umowy konieczne jest udostępnienie danych osobowych, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Dana osoba jest przykładowo zobowiązana do udostępnienia swoich danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Ich nieudostępnienie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. Przed udostępnieniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą, musi zwrócić się do naszego pracownika. Nasz pracownik wyjaśni jej w oparciu o konkretny przykład, czy udostępnienie danych jest wymagane przepisami czy też umową bądź potrzebne do zawarcia umowy, a także czy istnieje obowiązek udostępnienia danych osobowych i jakie mogą być skutki ich nieudostępnienia.

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Automatyczne podejmowanie decyzji ani profilowanie nie mają miejsca.

 

9. Pliki cookie
Strony internetowe www.g-u.de i www.g-u.com używają w wielu miejscach plików cookie. Dzięki nim nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które umożliwiają ponowną identyfikację użytkownika. Są one przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę. Większość plików cookie używanych przez G-U Polska sp. z o.o. to pliki tymczasowe. Zapisany jest w nich tzw. ID sesji, za pomocą którego różne zapytania z przeglądarki można przypisać do jednej sesji. Dzięki temu w przypadku powrotu użytkownika na naszą stronę internetową możliwa jest ponowna identyfikacja jego komputera. Po opuszczeniu strony internetowej tymczasowe pliki cookie zostają automatycznie usunięte.

Oprócz tego G-U Polska sp. z o.o. stosuje stałe pliki cookie, które zawierają informacje o użytkownikach wielokrotnie odwiedzających stronę internetową. Dzięki temu zapewnia się użytkownikowi optymalną pomoc w korzystaniu ze strony internetowej, a w przypadku ponownej wizyty – urozmaicenie i prezentowanie nowych treści. Stałe pliki cookie ograniczają się do numeru identyfikacyjnego. Natomiast nazwisko, adres IP itp. nie są zapisywane. Pliki cookie pomagają nam w zapewnianiu bardziej przyjaznej dla użytkownika, efektywniejszej i bezpieczniejszej puli informacji, produktów i usług w Internecie. Ponadto służą nam do identyfikacji użytkowników w trakcie kolejnych wizyt na stronie, o ile posiadają u nas konto. Gdybyśmy z nich nie korzystali, użytkownicy w celu odwiedzenia strony musieliby się ponownie logować.
Korzystanie z ofert możliwe jest także bez użycia plików cookie. Użytkownicy mogą dezaktywować funkcję zapisu plików cookie w swojej przeglądarce, ograniczyć ją tylko do niektórych stron lub dokonać takich ustawień przeglądarki, by powiadamiała ona natychmiast o wysyłaniu nowych plików cookie. Mogą też wykasować te pliki ze swojego dysku twardego. Użytkownicy mają również możliwość konfiguracji przeglądarki zgodnie ze swoimi wymaganiami i na przykład odmówić akceptacji plików cookie innych firm. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku mogą oni nie mieć sposobności korzystania ze wszystkich funkcji tej strony, a prezentacja strony i pomoc w korzystaniu z niej będą ograniczone.

 

10. Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics – internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów Google Inc. („Google“). Google Analytics używa plików cookie – plików tekstowych, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez użytkownika ze strony internetowej przekazywane są z reguły na serwer Google w USA i tam przechowywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika zostaje jednak skrócony przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub na terenie innych krajów, które przystąpiły do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.Pełny adres IP zostaje przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. Na tej stronie funkcja anonimizacji adresów IP jest aktywna. Na polecenie operatora tej strony Google wykorzystuje te informacje w celu przeanalizowania sposobu korzystania ze strony, generowania raportów dotyczących aktywności na stronie, a także świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz z Internetu na rzecz operatora strony.

Adres IP użytkownika przekazany z przeglądarki w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google. Użytkownicy mogą zablokować zapis plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień przeglądarki, muszą jednak pamiętać o tym, że wówczas stracą możliwość korzystania z funkcji strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto mają prawo uniemożliwić rejestrowanie danych wygenerowanych przez pliki cookie, dotyczących korzystania przez nich ze strony (łącznie z adresem IP) w Google, a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

tools.google.com/dlpage/gaoptout Jako alternatywa dla dodatku add-on do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych można skorzystać z następującego linku do Google Analytics Włączanie pliku cookie typu opt-out w przypadku Google Analytics Włączenie pliku cookie typu opt-out powoduje zablokowanie możliwości rejestrowania danych przez Google Analytics w ramach tej strony internetowej (opt-out funkcjonuje tylko w konkretnej przeglądarce i jedynie w odniesieniu do tej domeny). Plik cookie typu opt-out jest przechowywany na urządzeniu użytkownika. W przypadku usunięcia tych plików cookie w tej przeglądarce trzeba ponownie wybrać link. Podstawę prawną gromadzenia i przechowywania powyższych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane są usuwane po upływie 14 miesięcy.

 

10a. Google Maps
Strona internetowa korzysta z Google Maps API w celu wizualnej prezentacji informacji geograficznych. Podczas używania Google Maps Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane dotyczące korzystania z funkcji map przez użytkowników stron internetowych. Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć pod poniższym linkiem: Zasady ochrony danych Google. Tam, w centrum ochrony danych osobowych, użytkownik może dokonać ustawień, dzięki którym dane będą wykorzystywane zgodnie z jego wyobrażeniem. Warunki korzystania z Google Maps są dostępne tutaj „Warunki korzystania z Google Maps”

 

11. YouTube
Nasza strona w celu zagnieżdżania filmów korzysta z usług dostawcy YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, reprezentowanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zazwyczaj już przy wywoływaniu strony z zagnieżdżonym filmem następuje wysłanie adresu IP użytkownika do serwisu YouTube i zainstalowanie plików cookie na jego komputerze. Jednak filmy pochodzące z serwisu YouTube i wykorzystywane na naszej stronie internetowej są zagnieżdżone w zaawansowanym trybie ochrony danych (wprawdzie YouTube nawiązuje kontakt z platformą „Double Klick” firmy Google, ale zgodnie z Polityką prywatności analiza danych osobowych nie ma miejsca). Po kliknięciu filmu adres IP użytkownika jest przekazywany do serwisu YouTube, który tym samym dowiaduje się, że użytkownik go oglądał. Po zalogowaniu się do serwisu YouTube ta informacja zostaje przypisana do konta użytkownika (można tego uniknąć, wylogowując się z niego przed wywołaniem filmu). Bardziej szczegółowe informacje są dostępne w Polityce prywatności YouTube, którą można znaleźć pod linkiem www.google.de/intl/de/policies/privacy/ W ramach zagnieżdżania zastosowanie znajduje usługa DoubleClick firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). DoubleClick używa plików cookie w celu zaprezentowania użytkownikowi ogłoszeń reklamowych. Dodatkowo do przeglądarki wysyłającej zapytanie przypisany zostaje pseudonimiczny numer identyfikacyjny (ID), który umożliwia sprawdzenie, które ogłoszenia zostały w niej wyświetlone, a które wywołane. Pliki cookie nie zawierają informacji osobowych. Stosowanie plików cookie DoubleClick umożliwia jedynie włączanie ogłoszeń na podstawie poprzednich wizyt na naszej stronie internetowej lub na innych. Informacje wygenerowane poprzez pliki cookie przesyłane są za pośrednictwem Google na serwer w USA i tam przechowywane. Przesyłanie danych przez Google osobom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych lub w ramach przetwarzania danych zamówienia. Użytkownicy mogą zablokować przechowywanie plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce ( Zarządzanie plikami cookie w przeglądarce internetowej ). Należy jednak pamiętać o tym, że w takim przypadku nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych w pełnym zakresie. Poprzez dokonanie odpowiednich ustawień wyświetlania użytkownik określa, które wyświetlenia w Google chce widzieć. Ponadto może on dezaktywować personalizację wyświetleń. Jednak mimo dezaktywacji personalizacji wyświetleń, będzie w dalszym ciągu widzieć wyświetlenia z powodu czynników, takich jak przybliżona lokalizacja, która jest ustalana na podstawie adresu IP, typ przeglądarki oraz ostatnio wyszukiwane pojęcia. Możliwe jest także zarządzanie plikami cookie wielu firm, które są stosowane w przypadku reklam online. Służą temu odpowiednie narzędzia opracowane w ramach programów samoregulacji w wielu krajach, np. amerykańska strona aboutads.info choices lub strona unijna Your Online Choices. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące korzystania z danych Google udostępnia na następującej stronie: policies.google.com/privacy/partners12. Newsletter
Gdy klienci chcą otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, G-U Polska sp. z o.o. potrzebuje adresu e-mail i informacji, które pozwalają na zweryfikowanie, że osoba, do której należy dany adres e-mail, zgadza się na jego otrzymywanie (metoda double opt-in). Przy zapisywaniu się na newsletter rejestrujemy adres IP komputera używanego przez daną osobę w momencie zgłaszania, nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i godzinę zgłoszenia. Zapisanie tych danych jest konieczne do późniejszego wstecznego prześledzenia kwestii (możliwego) nadużycia e-maila danej osoby i dlatego stanowi zabezpieczenie dla osób odpowiedzialnych za przetwarzanie. Dane gromadzone w ramach zgłaszania się do newslettera są wykorzystywane wyłącznie w celu jego wysyłania. Ponadto subskrybenci newslettera mogą otrzymywać za pośrednictwem e-maila informacje konieczne do realizacji usługi newslettera lub rejestracji. Taka konieczność występuje na przykład w przypadku zmian w ofercie newslettera lub zmiany warunków technicznych. Użytkownicy mogą w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec pseudonimizowanej analizy dokonywanej na potrzeby ulepszania oferty poprzez przesłanie krótkiej informacji na adres - marketing[at]gupolska.pl. Mają także możliwość zrezygnowania z subskrypcji. Zgoda na przechowywanie danych udzielona nam w momencie wyrażenia chęci otrzymywania newslettera może w każdej chwili zostać odwołana. W celu jej ewentualnego wycofania w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Ponadto istnieje możliwość anulowania w każdej chwili zgłoszenia do wysyłania newslettera bezpośrednio na stronie internetowej administratora danych lub poprzez poinformowanie go o tym w inny sposób.13.  Dalsze informacje
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z obecnym stanem techniki nie jest możliwe zagwarantowanie całkowitej ochrony danych w trakcie ich transmisji. Musi zatem sam zadbać o bezpieczeństwo danych wprowadzanych przez niego do Internetu.
Zaufanie użytkowników jest dla G-U Polska sp. z o.o. bardzo istotne. W związku z czym G-U Polska sp. z o.o. chętnie służy wszelką pomocą w kwestii przetwarzania danych osobowych. W przypadku pytań, na które nie można znaleźć odpowiedzi w niniejszej Polityce prywatności, lub potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących konkretnej kwestii zawsze można wysłać wiadomość na następujący adres e-mail: okucia[at]gupolska.pl