Imp­resum

Vše­o­becne zodpovedný
GU-Slovensko s.r.o.
Dolné Hony 24
Priemy­selný park Nitra - Sever

Tel.:    +421 37 28525-00
Fax:    +421 37 28525-99
E-mail: office[at]g-u.sk

Konateľ: Julius von Resch, Radoslav Kmec

Zapísaný v OR OS Bra­tislava I, Oddiel: Sro, Vl.č.: 22248/B

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Datenschutzbeauftragter
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Telefon +49 7156 301-660
Telefax +49 7156 301-77660
datenschutz[at]g-u.de

 

Vylúčenie zodpove­dnosti

V zmysle platných zákonných pred­pisov je za obsah stránok zodpovedná:
GU-Slovensko s.r.o.

GU-Slovensko s.r.o., výslovne preh­lasuje, že cudzie inter­ne­tové stránky, ktoré pri­amymi alebo nepri­amymi odkazmi súvisiacimi s webovými stránkami Gretsch­-Unitas, vo chvíli vzniku týchto odkazov nemali v obsahu nič, čo by bolo nelegálne alebo pro­ti­právne.

GU-Slovensko s.r.o. nemá žiadny vplyv na aktuálne ani budúce zmeny obsahu takýchto odkazov. Týmto sa teda dištancuje výslovne od celého obsahu všetkých odkazových stránok, k jeho zmene prišlo až po vzniku odkazových väzieb.

Za nelegálne, chybné alebo neúplne obsahy a hlavne za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím takto poskyt­nutých informácií, ručí výhr­adne poskytovateľ stránky, na ktorú bolo odkazované. Zásadne nedochádza využitím webových stránok Gretsch­-Unitas k poskytovaniu a/alebo ukladaniu osobných údajov.