Impressum

Skupno odgo­vorno podjetje
GU Baubeschläge Aus­tria GmbH
Mayrwiesstr. 8
5300 Hall­wang

Tel.:     +43 (0) 662 664830
Fax:     +43 (0) 662 664830-101
E-pošta: office[at]g-u.at

ID št. za DDV.: ATU36992000

FN: 60646 K

FB-sodišče: Dežečno sodišče Salzburg

Sedež: 5300 Hall­wang, Mayrwiesstr. 8

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Datenschutzbeauftragter
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Telefon +49 7156 301-660
Telefax +49 7156 301-77660
datenschutz[at]g-u.de

 

Izjava o omejitvi odgo­vor­nosti

Vsebine na naši spletni strani so bile skrbno ses­tavljene. Kljub temu ne prevzemamo odgo­vor­nosti za pravil­nost, popol­nost in aktual­nost informacij.

V skladu s 1. ods­tavkom 7. člena TMG smo kot ponudnik sto­ritev po splošni zakonodaji odgo­vorni za lastne vsebine na tej spletni strani. Vendar nas zakon TMG ne obvezuje nadzo­rovati shranjenih ali posre­dovanih tujih informacij oz. iskati sklicev na nezakonite vsebine. Iz tega ne izhajajo obveze za odstranitev ali onemogočanje uporabe informacij v skladu s splošno zakonodajo. Jamstvo nastopi šele od tre­nutka spoznanja konkretne kršitve zakona. Takoj, ko bomo zaz­nali ust­rezne kršitve zakonov, bomo sporne vsebine v najkrajšem času odstra­nili.

Na straneh GU se nah­ajajo pove­zave do zunanjih spletnih strani. Na njihovo vsebino nimamo nika­kršnega vpliva in za te vsebine ne prevzemamo odgo­vor­nosti. Za slednje so odgo­vorni upra­vljavci pove­zanih strani sami. Ob času vzpo­s­tavitve povezav smo te strani preve­rili na morebitne kršitve zakona, a jih nismo našli. Takoj, ko bomo zaz­nali kršitve zakonov na pove­zanih straneh, bomo sporno pove­zavo v najkrajšem času odstra­nili.

Varovanje podatkov:
Če se v okviru naše ponudbe nalagajo osebni podatki, je njihov vnos vedno pro­s­to­voljen. Izrecno se skli­cujemo na našo izjavo o varovanju podatkov. Prenos podatkov po internetu je v osnovi povezan z varnostnimi tve­ganji, saj brezhibno varovanje podatkov tehnično ni izve­dljivo.

Oglaševanje:
Vsi kon­taktni podatki, objavljeni na strani www.g-u.com se ne smejo upor­a­b­ljati za pošiljanje informacijskih mate­ri­alov oz. za oglaševanje, kate­rega nismo izrecno zahtevali. Taki rabi izrecno nas­pro­tujemo.

Avtorske pravice:
Slike, besedila in oblikovanje, ki se nah­ajajo na spletni strani GU, so avtorsko zašči­teni. Za razpečevanje, obde­lavo oz. drugo razmnoževanje ali koriščenje tega gra­diva na kakršen koli način, ki ni dovoljen z avtorskimi pravi­cami, je treba pridobiti pisno pri­volitev od GU. Še posebej je prepove­dano nas­lednje:

  • Prenašanje, kopi­ranje ali prepošiljanje celotne spletne strani brez pisne­li­cence ali pri­volitve poslovne sku­pine Gretsch­-Unitas ali v pro­tislovju s takim dovoljenjem ali dogo­vorom
  • Uporaba tehno­logij za data-mining, robotov ali podobnih metod zajemanja podatkov ali izločevanja podatkov
  • Manipuli­ranje ali dru­gačno prikazovanje spletne strani ali njenih vsebin s framingom ali podobnimi navi­ga­cijskimi tehno­logijami
  • Uspešna regi­s­tracija ali poskus regi­s­tracije, abo­ni­ranja ali odpovedi stranke za izdelke ali sto­ritve poslovne sku­pine Gretsch­-Unitas, če za to od te stranke niste izrecno poob­laščeni
  • Uporaba spletne strani ali njenih vsebin za drug namen, kot je predvideni.

Pri izde­lavi te spletne ponudbe smo se trudili izključevati kršitve avtorskih pravic. Če ste kljub temu opa­zili kakšno, bomo veseli, če nas na to opozo­rite. Pri upra­vičenih ugo­vorih bomo vprašljive vsebine nemu­doma odstra­nili.