Varovanje podatkov

Podjetje GU Baubeschläge Aus­tria GmbH (Gretsch­-Unitas), Mayrwiesstr. 8, 5300 Hall­wang, zelo resno dojema zaščito osebnih podatkov svojih strank in inte­re­sentov in spoštuje določbe zagona o varovanju podatkov. Naloženi podatki v nobenem primeru ne bodo pro­dani.

Nas­lednja izjava daje pre­gled o tem, kako Gretsch­-Unitas to zaščito zago­tavlja in katere vrste podatkov se zbi­rajo za kakšen namen; razen tega upor­abnik izjavlja, da se strinja s pot­rebno uporabo podatkov in da je o svojih pravicah obveščen.

1.    Osebni podatki
Osebni podatki so posamezne navedbe o osebnih ali stvarnih razmerah določene ali določljive fizične osebe. Pod to spa­dajo informacije, kot so npr. ime, naslov, tele­fonska številka in datum rojstva. Informacije, ki se jih ne da povezati z resnično iden­ti­teto neke osebe – kot npr. obiskane spletne strani ali število upor­abnikov neke strani – niso osebni podatki.

2.    Odgo­vorna oseba
Odgo­vorna oseba v smislu zakona o varovanju podatkov je podjetje GU Baubeschläge Aus­tria GmbH, Mayrwiesstr. 8, 5300 Hall­wang.

3.    Varnost podatkov
Podjetje Gretsch­-Unitas izvaja vse pot­rebne tehnične in orga­niza­cijske varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred izgubo in zlo­rabo. Tako so podatki shranjeni v varnem okolju, ki javnosti ni dos­topno.

Zaupne informacije se prenašajo, kadar je to možno, preko s cer­ti­fikatom SSL šifr­i­ranega pro­tokola HTTPS.

4.    Obde­lava podatkov, strinjanje z uporabo
Ko upor­abnik obišče spletno stran www.g-u.com, spletni strežniki podjetja Gretsch­-Unitas začasno stan­dardno shra­nijo zaradi sis­temske varnosti

 • podatke o pove­zavi kličočega raču­nal­nika (IP naslov),
 • razpoz­navne podatke upor­a­b­ljenega brskal­nika invrste ope­r­acijskega sis­tema,
 • spletne strani, ki jih upor­abnik pri nas obišče,
 • datum in trajanje obiska

Iz tega izvi­rajoči osebni podatki, kot so ime, naslov, tele­fonska številka ali e-poštni naslov, se ne zajemajo, razen če jih upor­abnik pro­s­to­voljno vnese, npr. v okviru regi­s­tracije, ankete, izpisa cenika, za izvedbo pogodbe ali informa­tivnega povpraševanja. Avtomatsko zajetih podatkov podjetje Gretsch­-Unitas ne more prirediti določenim osebam. Ses­tavljanje teh podatkov s podatki iz drugih virov se ne izvaja, podatke po sta­tističnem ovredno­tenju izbrišemo.

Gretsch­-Unitas zajema in hrani razen tega vse informacije, ki jih upor­abnik vnese na spletni strani ali jih podjetju Gretsch­-Unitas posreduje na drug način. Ti podatki so npr.:

 • Podatki o ponudbi
 • Podatki o naročilu
 • Podatki o obračunu
 • kot tudi podatki splošne narave

Osebni podatki, ki jih da na raz­po­lago upor­abnik, upor­a­blja Gretsch­-Unitas izključno za namen tehnične admi­ni­s­tracije spletnih strani in za namen izpolnje­vanja želja in zahtev upor­abnikov, torej praviloma za pri­pravo in izvedbo pogodb, za dos­tavo ponudb in sto­ritev, izvedbo plačil in za pot­rebna prever­janja, kakor tudi za poen­o­s­tavitev naročanja oz. knjiženja, z upra­vljanjem upor­abniškega računa ali za odgo­vore na povpraševanja.

Gretsch­-Unitas upor­a­blja podatke tudi za namen izboljšanja spletne strani www.g-u.com, za preprečevanje zlorab in prevar ali za njihovo odkrivanje, ali za omogočanje tretjim osebam izvajanje tehničnih, logističnih ali drugih sto­ritev za Gretsch­-Unitas.

Podjetje Gretsch­-Unitas je upra­vičeno do zbi­ranja nave­denih podatkov, njihove obde­lave in hranjenja ter za uporabo podatkov za lastne namene. Upor­abnik v to izrecno pri­voli, kar Gretsch­-Unitas pro­tokolira. Podjetje Gretsch­-Unitas je upra­vičeno tudi, v odvisnosti od rabe spletne strani www.g-u.com kakor tudi v primeru spletnih naročil, sto­piti z upor­abnikom v stik preko e-pošte; upor­abnik se s tem strinja.

Le kadar upor­abnik predhodno poda pri­volitev oz. kadar –vkolikor zakonski pred­pisi to predvidevajo – ni ugo­varjal, uporabi Gretsch­-Unitas te podatke za ankete v zvezi z izdelki in za namene market­ninga.

Predaja osebnih podatkov drugim ali drugo posre­dovanje osebnih podatkov se izvaja le v v nadalje­vanju opisanem obsegu:

 • Če je posre­dovanje podatkov pot­rebno za izvedbo posla
 • Če se je upor­abnik s tem izrecno strinjal

Anonimiz­i­rane podatke (pri katerih ni možna prireditev z določeno osebo) lahko Gretsch­-Unitas upor­a­blja v sta­tistične namene in jih sme tudi posre­dovati tretjim.

5.    Preklic pri­volitve, brisanje podatkov
Upor­abnik lahko kadar­koli prekliče svojo pri­volitev glede hranjenja njegovih osebnih podatkov ali zahteva popravek podatkov o njem, ki jih hrani Gretsch­-Unitas. Zato je dovolj, če pošlje e-pošto na Gretsch­-Unitas: office(at)g-u.atV primeru prek­lica pri­volitve za hranjenje in obde­lavo osebnih podatkov, jih www.g-u.com ne sme več upor­a­b­ljati v neomejenem obsegu.

Brisanje osebnih podatkov se izvede,

 • kadar upor­abnik prekliče svojo pri­volitev za hranjenje,
 • če poz­navanje podatkov za želen namen ni več pot­rebno, ali
 • če hranjenje podatkov je ali postane nedopustno iz drugih zakonskih vzrokov.


6.    Piš­kotki
Spletna stran www.g-u.com upor­a­blja "piš­kotke" na več mestih. Njihov namen je, da ponudba postane bolj upor­abniško prijazna, učin­kovita in varna. Piš­kotki so majhne tek­stovne datoteke, ki omogočajo vnovično prepoz­navanje upor­abnika. Spletni brk­salnik jih odloži in shrani na upor­abnikov raču­nalnik. Večina piš­kotkov, ki jih upor­a­blja Gretsch­-Unitas, so tako ime­novani "Ses­sion-Coo­kies". Po končanem obisku strani se samodejno brišejo.

Po drugi strani pa upor­a­blja Gretsch­-Unitas "stalne piš­kotke", da hrani podatke o upor­abnikih, ki stran znova obiščejo. S tem je zagotovljeno optimalno vodenje upor­abnika, kakor tudi omogočeno upor­abniku pri nas­lednjem obisku ponuditi kolikor je le mogoče spre­menjeno spletno stran in če so na voljo, ponuditi tudi nove vsebine. Vsebina stalnih piš­kotkov je omejena na iden­ti­fika­cijsko številko. Ime, IP naslov itd. se ne hra­nijo.

Uporaba ponudbe je možna tudi brez piš­kotkov. Upor­abnik lahko hranjenje piš­kotkov v svojem spletnem brskal­niku izključi, omeji na določene spletne strani ali brskalnik nas­tavi tako, da ga obvešča, kakor hitro je bil poslan piš­kotek. Upor­abniki lahko piš­kotke s trdega diska tudi izbrišejo. V tem primeru pa je možen le omejen prikaz spletne strani in omejeno vodenje upor­abnika.

8.    Pravica obveščanja
Upor­abnik ima v skladu z Zveznim zakonom o varovanju podatkov kadar­koli pravico do brez­plačnega vpo­g­leda hranjenih podatkov v zvezi z njim pri upra­vljavcu, kakor tudi do podatkov o njihovem izvoru in prejem­niku ter namenu hranjenja. Nadalje ima upor­abnik po pot­rebi tudi pravico do popravka, onemogočanja ali brisanja svojih podatkov. Poizvedba se opravi pisno. Pro­šnjo za poizvedbo s kopijo osebnega doku­menta pošljite po pošti na naslov GU Baubeschläge Aus­tria GmbH, Mayrwiesstr. 8, 5300 Hall­wang.

9.    Nadaljnje informacije
Upor­abniku je znano, da pri prenosih podatkov preko inter­neta ob sedanjem stanju tehnike še ni možno zagotoviti obsežne zaščite podatkov. Zato naj upor­abnik sam skrbi za varnost podatkov, ki jih pošilja preko inter­neta.

Zau­panje upor­abnikov je podjetju Gretsch­-Unitas zelo pomembno. Zato je podjetje Gretsch­-Unitas vedno rade volje pri­pravljeno odgo­vo­riti na vsa vprašanja v zvezi z obde­lavo osebnih podatkov. Če obstajajo vprašanja, katerim ta izjava o varovanju podatkov ni mogla odgo­vo­riti, ali če upor­abniki v nekem tre­nutku želijo dodatne informacije, se lahko kadar­koli obr­nejo na nas­lednji elek­tronski naslov: office[at]g-u.at.