ข้อมูลผู้จัดทำ

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมด
G-U (Thai­land) Ltd.
1011 ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์
ชั้น 10 ยูนิต 8
ถนนพระราม 3, ช่องนนทรี, ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

โทร.: +66 (0) 2 683 0110
โทรสาร: +66 (0) 2 683 0130
อีเมล: info[at]g-u.co.th

ผู้อำนวยการ
Andre Gehrmann

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาในเว็บไซต์ของเราถูกจัดทำขึ้นด้วยความพิถีพิถันอย่างสูง อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความทันสมัย

ตามมาตรา 7 วรรค 1 กฎหมายสื่อทางไกลของเยอรมนี (TMG) ในฐานะผู้ให้บริการ เราเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาของตนเองบนเว็บไซต์นี้ตามกฎหมายทั่วไป แต่ตามกฎหมายสื่อทางไกลของเยอรมนี (TMG) เราไม่มีหน้าที่ตรวจสอบ หรือค้นหาหลักฐานของเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในข้อมูลที่ได้บันทึกหรือข้อมูลจากบุคคลที่สาม ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้น ข้อผูกมัดในการลบหรือปิดกั้นการใช้เนื้อหาที่เป็นไปตามกฎหมายทั่วไปจะยังคงมีอยู่ จะพิจารณาการรับผิดชอบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การรับทราบการฝ่าฝืนกฎหมายข้อใดข้อหนึ่ง ทันทีที่เราทราบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะทำการลบเนื้อหาที่มีการร้องเรียนอย่างเร็วที่สุด

บนหน้าเว็บไซต์ของ GU มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ ซึ่งเราไม่มีอิทธิพลต่อเนื้อหาของเว็บไซต์นั้น ๆ และจึงไม่ขอรับประกันเนื้อหาเหล่านี้ ผู้ให้บริการหรือผู้ควบคุมเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงลิงก์จะมีหน้าที่รับผิดชอบด้วยตนเอง ในช่วงเวลาที่มีการเชื่อมโยงลิงก์ เราได้ทำการตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎหมายที่หน้าเว็บไซต์เหล่านี้แล้ว แต่ไม่พบการฝ่าฝืน ทันทีที่เราทราบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายบนหน้าเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงลิงก์ เราจะทำการลบลิงก์ต้องสงสัยอย่างเร็วที่สุด

นโยบายการคุ้มครองข้อมูล:
หากมีการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตของสิ่งที่เรานำเสนอ การระบุข้อมูลเหล่านี้จะเป็นไปด้วยความสมัครใจเสมอ เราอ้างอิงถึงคำประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของเราอย่างชัดเจน โดยทั่วไปแล้ว การส่งผ่านข้อมูลในอินเตอร์เน็ตจะเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เนื่องจากไม่สามารถปกป้องข้อมูลด้วยวิธีการทางเทคนิคได้ตลอดไป

การโฆษณา:
ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลการติดต่อทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.g-u.com ในการส่งข้อมูลหรือโฆษณา ที่เรามิได้ขออย่างเฉพาะเจาะจง เราไม่ยอมรับการใช้งานดังกล่าวอย่างชัดเจน

การสงวนลิขสิทธิ์:
รูปภาพ ข้อความ และเค้าโครงต่าง ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของ GU ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ แก้ไข หรือทำซ้ำด้วยวิธีการอื่น หรือการใช้ประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GU โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • การดาวน์โหลด คัดลอก หรือส่งต่อเว็บไซต์ทั้งหมดหรือเนื้อหาบางส่วน โดยไม่มีใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่ได้รับความยินยอมจากกลุ่มบริษัท Gretsch­-Unitas หรือขัดแย้งต่อการอนุญาตหรือความตกลงดังกล่าว
  • การใช้เทคโนโลยีการขุดค้นข้อมูล (Data Mining) การใช้หุ่นยนต์ หรือวิธีการรวบรวมข้อมูลหรือวิธีการดึงข้อมูลออกที่คล้ายกัน
  • การดัดแปลงหรือการแสดงเว็บไซต์หรือเนื้อหาเว็บไซต์ไว้ที่อื่น โดยการใช้เทคโนโลยี Framing หรือเทคโนโลยีการนำทางที่คล้ายกัน
  • การลงทะเบียน การสมัครสมาชิก หรือการยกเลิกการได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มบริษัท Gretsch­-Unitas โดยฝ่ายใด ๆ ที่ประสบผลสำเร็จ หรือที่ได้พยายาม หากท่านมิได้รับอนุญาตจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องนี้อย่างชัดเจน
  • การใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้

ในการสร้างการนำเสนอทางอินเตอร์เน็ตนี้ เราได้พยายามหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่ถ้าหากท่านพบการละเมิดดังกล่าว โปรดแจ้งให้เราทราบ สำหรับการร้องเรียนที่พิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง เราจะดำเนินการลบเนื้อหาต้องสงสัยออกอย่างเร็วที่สุด